ადმინისტრაციული საბჭო – შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
Image Alt

ადმინისტრაციული საბჭო

საფფეთ ბაირაქთუთან

რექტორი

დოქტ.

CV

გოდერძი ბუჩაშვილი

პრორექტორი

ასოც.პროფ.დოქტ.

CV

მ. მურატ ერგუვანი

პრორექტორი სასწავლო და სამეცნიერო დარგში

ასოც.პროფ.დოქტ.

CV

თამარ შიოშვილი

სოციალურ, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტის დეკანი

პროფ.დოქტ.

CV

თეა კბილცეცხლაშვილი

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ფაკულტეტის დეკანი

პროფ.დოქტ.

CV

ეკატერინე ბაკარაძე

სამართლის ფაკულტეტის დეკანი

ასოც.პროფ.დოქტ.

CV

ილიას უსთუნიერ

სამაგისტრო და სადოქტორო სკოლის დირექტორი, წევრი

პროფ.დოქტ.

CV

ნინო ჯოჯუა

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი

ასოც.პროფ.დოქტ.

CV

ექრემ დინდაროლი

კანცლერი

დოქტ.

CV

თამთა ცხოვრებაძე

კანცელარიისა და ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის უფროსი

ასოც.პროფ.დოქტ.

CV

თამარ შუდრა

იურიდიული სამსახურის უფროსი, მდივანი

მაგისტრი

CV