დისერტაცია – sseduhum – შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი