[edgt_separator type='full-width' position='center' border_style='solid' color='#ebebeb' width='' thickness='1' top_margin='10' bottom_margin='21' ]
Top
Image Alt

სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების სტუდენტებისთვის ჩატარდა ვებინარი Zotero-ს შესახებ

სამაგისტრო და სადოქტორო სკოლა

IBSU განათლების მეცნიერებების მიმართულების ფარგლებში უნივერსიტეტის სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების სტუდენტებისთვის ჩატარდა ვებინარი Zotero-ს შესახებ.

Zotero უფასო, მძლავრი ციტირების სისტემაა, რომლის გამოყენებაც სტუდენტებს შეუძლიათ ნაშრომებში, თეზისებსა და დისერტაციებში.

ვებინარი ჩაატარა IBSU-ს მოწვეულმა ლექტორმა, ჯეიკობ რეიდმა.