აკადემიური პერსონალი Archives - შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
[edgt_separator type='full-width' position='center' border_style='solid' color='#ebebeb' width='' thickness='1' top_margin='10' bottom_margin='21' ]
Top
Image Alt

არქივი

პროფ.დოქტ. დეკანი; ამერიკისმცოდნეობის საბაკალავრო და სადოქტორო პროგრამების ხელმძღვანელი

ასოც.პროფ.დოქტ. ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების ხელმძღვანელი; მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელი

პროფ.დოქტ. განათლების ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამების ხელმძღვანელი; განათლების მეცნიერებების სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი

ასოც.პროფ.დოქტ. საჯარო ადმინისტრირებისა და სახელმწიფო მმართველობის საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი

პროფ.დოქტ. საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო და საერთაშორისო ურთიერთობებისა და პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი

ასისტ.პროფ.დოქტ. საჯარო ადმინისტრირებისა და სახელმწიფო მმართველობის საბაკალავრო პროგრამის თანახელმძღვანელი