საერთაშორისო ურთიერთობები (ინგლისურენოვანი) - შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
[edgt_separator type='full-width' position='center' border_style='solid' color='#ebebeb' width='' thickness='1' top_margin='10' bottom_margin='21' ]
Top
Image Alt

საერთაშორისო ურთიერთობები (ინგლისურენოვანი)

სოციალურ, ჰუმანიტარულ და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი

პროგრამის აღწერა

საერთაშორისო ურთიერთობების ინგლისურენოვანი სამაგისტრო პროგრამა გთავაზობთ სწავლაზე მორგებულ დინამიურ გარემოს სტუდენტების შეზღუდული რაოდენობისთვის. მცირე ჯგუფების და კვალიფიციური ქართველი და უცხოელი პროფესორების მეშვეობით, პროგრამა უზრუნველყოფს აკადემიური განვითარების უნიკალურ შესაძლებლობას სტუდენტების აკადემიურ დისკურსსა და კონსტრუქციულ დებატებში ჩართულობით. პროგრამას გააჩნია ძლიერი კვლევითი კომპონენტი და გამოარჩევს ფოკუსირება საქართველოზე, მის სამეზობლოსა და საგარეო პოლიტიკაზე. საერთაშორისო ურთიერთობებისა და პოლიტიკის საკვანძო საკითხების სწავლებაზე ორიენტირებული სავალდებულო საგნების გარდა, პროგრამა მოიცავს არჩევითი კურსების მრაფალფეროვან არჩევანს, რომელთა საშუალებითაც მაგისტრანტებს შეუძლიათ გაიღრმავონ ცოდნა სასურველ სფეროებში.

კარიერული შესაძლებლობები

პროგრამის კურსდამთავრებულს შეუძლია დასაქმდეს საგარეო საქმეთა სამინისტროში, საგარეო პოლიტიკასა და ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებზე მომუშავე სახელმწიფო სტრუქტურებში, საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციებში, კვლევით ცენტრებში და ა.შ. ამასთან, სამაგისტრო პროგრამის კურსდამთავრებულს შეუძლია განაგრძოს სწავლა სადოქტორო პროგრამაზე და გაზარდოს საკუთარი კვალიფიკაცია ორიგინალური სამეცნიერო კვლევის განხორციელების საშუალებით.

პროგრამაზე ჩარიცხვის წესი

საქართველოს მოქალაქე მაგისტრანტობის კანდიდატს პროგრამაზე დაშვებისათვის მოეთხოვება

  1. ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;
  2. საერთო სამაგისტრო გამოცდის წარმატებით ჩაბარება;
  3. შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდების ჩაბარება სპეციალობასა და ინგლისურ ენაში.*

* ინგლისური ენის გამოცდისგან თავისუფლდებიან:

  1. განმცხადებლები, რომელსაც აქვთ ინგლისური ენის B2 დონეზე ფლობის დამადასტურებელი საერთაშორისო სერტიფიკატი (TOEFL IBT, IELTS და FCE).
  2. განმცხადებლები, რომლებსაც ბოლო სამი წლის განმავლობაში აქვთ დამთავრებული ინგლისურენოვანი საგანმანათლებლო პროგრამა და ამ პროგრამის ფარგლებში მათი ნიშნების საშუალო (GPA) არის სულ მცირე 75 (100-დან) ან 3 (4-დან).

უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისათვის განსაზღვრული ჩარიცხვის წესი იხილეთ ბმულზე:
www.iro.ibsu.edu.ge

სწავლის საფასური 

სწავლის საფასური: 3540 ლარი
სწავლის საფასური უცხო ქვეყნის მოქალაქეთათვის: 9900 ლარი

შეღავათები

თუ უკვე მოიპოვე შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში მაგისტრატურაზე სწავლის გაგრძელების უფლება, სამაგისტრო და სადოქტრო სკოლის მიერ განსაზღვრული რეგისტრაციის პერიოდში ჩარიცხვის შემთხვევაში, 20%-იანი ფასდაკლებით ისარგებლებ. ამ  გრანტზე არ ვრცელდება გრანტის შენარჩუნების პირობა.

უკრაინის მოქალაქეებისთვის

უკრაინის მოქალაქე, რომელიც ჩაირიცხება უნივერსიტეტის ნებისმიერ საგანმანათლებლო პროგრამაზე (სამივე საფეხურზე), სწავლის საფასურის შეღავათის სახით მიიღებს 50%-იან შეღავათს,  პროგრამით განსაზღვრული სწავლის პერიოდში. (ბაკალავრიატზე  – 4 წელი, მაგისტრატურაზე – 2 წელი, დოქტორანტურაზე – 3 წელი).

შეღავათი შეეხება

ა) სტუდენტებს, ვინც 2022 – 2023 წლიდან ჩაირიცხება;
ბ) სტატუს აღიდგენილებს:
გ) მობილობით გადმოსულს.

სტატუსის აღდგენისა და მობილობის წესით გადმოსვლის შემთხვევაში, შეღავათს გამოიყენებს უნივერსიტეტის შიდა გრანტის გამოყენების წესის მიხედვით (სემესტრში 30 კრედიტი, პროგრამით განსაზღვრული დარჩენილი პერიოდი).

აკრედიტაცია

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს №1261875 გადაწყვეტილების მიხედვით პროგრამა აკრედიტირებულია  24/11/2028 წლამდე.

მისანიჭებელი ხარისხი:  სოციალური მეცნიერებების მაგისტრი საერთაშორისო ურთიერთობებში.
სწავლების ენა: ინგლისური
ხანგრძლივობა და კრედიტები: 2 წელი, 120 ECTS

 

საკონტაქტო ინფორმაცია

  1. სამაგისტრო და სადოქტორო სკოლა
  2. ელ-ფოსტა:  graduateschool@ibsu.edu.ge
  3. ტელ: (+995 32) 2595005/06/07 (151)

პროგრამა