კომპიუტერული მეცნიერება (ინგლისურენოვანი) - შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
[edgt_separator type='full-width' position='center' border_style='solid' color='#ebebeb' width='' thickness='1' top_margin='10' bottom_margin='21' ]
Top
Image Alt

კომპიუტერული მეცნიერება (ინგლისურენოვანი)

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ფაკულტეტი

პროგრამის მიზანი 

კომპიუტერული მეცნიერების სამაგისტრო პროგრამის მიზანია: კომპიუტერული მეცნიერების ინგლისურენოვანი  სამაგისტრო პროგრამის მიზანია მოამზადოს მაღალი კვალიფიკაციის მქონე, საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი, კონკურენტუნარიანი სპეციალისტები. პროგრამა სთავაზობს მაგისტრანტებს სამეცნიერო კვლევებზე დაფუძნებულ სწავლებას და უზრუნველყოფს საფუძვლიან თეორიულ და პრაქტიკულ ცოდნას კომპიუტერული მეცნიერების ფუნდამენტალური და ინოვაციური მიმარტულებებით. კერზოდ, სამაგისტრო პროგრამა ისახავს მიზნად მაგისტრანტებს ღრმად შეასწავლოს კურსები კომპიუტერული მეცნიერების შემდეგი მიმართულებებით:

  • თეორიული კომპიუტერული მეცნიერება;
  • თანამედროვე სისტემების დიზაინი და უსაფრთხოება;
  • ხელოვნური ინტელექტი.

სამაგისტრო პროგრამის მიზანია მოამზადოს ძლიერი სპეციალისტები აღჭურვილები ყველა იმ საჭირო უნარით, რასაც მოითხოვს დღევანდელი მსოფლიო და ინდუსტრია. კერზოდ, მაგისტრანტი დააოსტატოს ინდუსტრიისთვის სფეციფიკური ამოცანების ფორმულირებაში, ანალიზში, პრობლემების გადაჭრაში და რეალიზაციაში. გაუღრმავოს ტექნიკური დოკუმენტაციის  ძიებისთვის და მომზადებისათვის საჭირო უნარ-ჩვევები. ასევე მოამზადოს მაგისტრანტები აკადემიური განათლების შემდეგ საფეხურზე სწავლის გასაგრძელებლად კომპიუტერული მეცნიერების, კომპიუტერული ინჟინერიის, საინფორმაციო მეცნიერებების, ხელოვნური ინტელექტის და ინფორმაციული ტექნოლოგიების სპეციალობებით.

 

დასაქმების სფერო:

 კომპიუტერული მეცნიერებების სამაგისტრო პროგრამა მოამზადებს საერთაშორისო დონის შესაბამის კონკურენტუნარიან სპეციალისტებს. კურსდამთავრებულის მიერ შეძენილი ცოდნა და უნარები მას საშუალებას მისცემს უპასუხოს თანამედროვე ტექნოლოგიებთან დაკავშირებულ გამოწვევებს. კურსდამთავრებული შეძლებს დასაქმდეს როგორც კერძო, ასევე სახელმწიფო სტრუქტურებში წამყვანი სპეციალისტის პოზიციაზე, სადაც პრაქტიკულად შეასრულებს ძირითად ფუნქციებს როგორც დამოუკიდებლად, ასევე ჯგუფში მუშაობის დროს. კერძოდ, შეძლებს იმუშაოს პროგრამული უზრუნველყოფის შემქმნელად, მონაცემთა ანალიტიკოსად,

ინფორმაციული ტექნოლოგიების სპეციალისტად, ქსელების ადმინისტრატორად და ა.შ. კურსდამთავრებულს აგრეთვე შეუძლია სწავლა გააგრძელოს აკადემიური განათლების მომდევნო საფეხურზე კომპიუტერული მეცნიერებების, კომპიუტერული ინჟინერიის, საინფორმაციო მეცნიერებების, ხელოვნური ინტელექტის და ინფორმაციული ტექნოლოგიების სპეციალობებით და გახდნენ. აკადემიური სამყაროს ღირსეული წევრები..

 

პროგრამაზე მიღების წინაპირობა:

სამაგისტრო პროგრამაზე სტუდენტთა ჩარიცხვა ხდება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად – საერთო სამაგისტრო გამოცდების შედეგების საფუძველზე (კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევებში საერთო სამაგისტრო გამოცდების ჩაბარების გარეშე).

 

საქართველოს მოქალაქე მაგისტრანტობის კანდიდატს პროგრამაზე დაშვებისათვის მოეთხოვება: 

  • ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;
  • საერთო სამაგისტრო გამოცდის წარმატებით ჩაბარება;
  • სპეციალობაში შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდების ჩაბარება;
  • უცხო ენაში B2 დონის შიდა საუნივერსიტეტო გამოცდის ჩაბარება;
  • განმცხადებელს, რომელსაც აქვს ინგლისური ენის B2 დონეზე ფლობის დამადასტურებელი საერთაშორისო სერტიფიკატი (TOEFL IBT, IELTS და FCE) უცხო ენის გამოცდის ჩაბარებისაგან თავისუფლდება;
  • განმცხადებელს,რომელსაც ბოლო სამი წლის განმავლობაში აქვს დამთავრებული ინგლისურენოვანი საგანმანათლებლო პროგრამა და ამ პროგრამის ფარგლებში მისი ნიშნების საშუალო (GPA) არის სულ მცირე 75 (100-დან) ან 3 (4-დან) ინგლისური ენის გამოცდის ჩაბარებისაგან თავისუფლდება.

 

გაცვლითი პროგრამები

სტუდენტებს ეძლევათ მრავალფეროვანი შესაძლებლობა, მიიღონ მონაწილეობა სტუდენტთა გაცვლით პროგრამაში სამაგისტრო საფეხურზე სწავლებისას, შავი ზღვის უნივერსიტეტის მიერ დასავლეთის ქვეყნების მრავალ უნივერსიტეტთან გაფორმებული მემორანდუმების საფუძველზე.

უცხო ქვეყნის მოქალაქეთათვის იხილეთ ბმული: www.iro.ibsu.edu.ge

შენიშვნა: უცხო ქვეყნის მოქალაქეების ჩარიცხვა ხორციელდება საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიერ დადგენილი წესით (დეტალური ინფორმაცია იხილეთ შემდეგ ბმულზე: https://iro.ibsu.edu.ge/en/page/admissions).

 

სწავლის საფასური

საქართველოს მოქალაქეებისათვის: 3540 ლარი
სწავლის საფასური უცხო ქვეყნის მოქალაქეთათვის: 9900 ლარი

შეღავათები

თუ უკვე მოიპოვე შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში მაგისტრატურაზე სწავლის გაგრძელების უფლება, სამაგისტრო და სადოქტრო სკოლის მიერ განსაზღვრული რეგისტრაციის პერიოდში ჩარიცხვის შემთხვევაში, 20%-იანი ფასდაკლებით ისარგებლებ. ამ  გრანტზე არ ვრცელდება გრანტის შენარჩუნების პირობა.

უკრაინის მოქალაქეებისთვის:

უკრაინის მოქალაქე, რომელიც ჩაირიცხება უნივერსიტეტის ნებისმიერ საგანმანათლებლო პროგრამაზე (სამივე საფეხურზე), სწავლის საფასურის შეღავათის სახით მიიღებს 50%-იან შეღავათს,  პროგრამით განსაზღვრული სწავლის პერიოდში. (ბაკალავრიატზე  – 4 წელი, მაგისტრატურაზე – 2 წელი, დოქტორანტურაზე – 3 წელი).

შეღავათი შეეხება:

ა) სტუდენტებს, ვინც 2022 – 2023 წლიდან ჩაირიცხება;

ბ) სტატუს აღიდგენილებს:

გ) მობილობით გადმოსულს.

სტატუსის აღდგენისა და მობილობის წესით გადმოსვლის შემთხვევაში, შეღავათს გამოიყენებს უნივერსიტეტის შიდა გრანტის გამოყენების წესის მიხედვით (სემესტრში 30 კრედიტი, პროგრამით განსაზღვრული დარჩენილი პერიოდი).

 

აკრედიტაცია

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს №50935 გადაწყვეტილების მიხედვით  პროგრამა აკრედიტირებულია 31/08/2028 წლამდე.

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: კომპიუტერული მეცნიერების მაგისტრი
სწავლების ენა: ინგლისური
ხანგრძლივობა და კრედიტები:  2 წელი, 120 კრედირი

 პროგრამით გათვალისწინებული კრედიტების მოცულობაა 120 კრედიტი. პროგრამა ითვალისწინებს: სავალდებულო კურსებს (54 კრედიტი, მათ შორის 48 კრედიტი სპეციალობის სავალდებულო სასწავლო კურსები, 6 კრედიტი სამაგისტრო სემინარი), სამაგისტრო ნაშრომის მომზადებას და დაცვას (30 კრედიტი) და არჩევით კურსებს (36 კრედიტი). არჩევითი კურსებისთვის პროგრამაში შეთავაზებულია 108 კრედიტი.

 

საკონტაქტო ინფორმაცია

პროგრამის ხელმძღვანელი: დოქ. თეა თოდუა
ელ-ფოსტა: ttodua@ibsu.edu.ge
ოთახი:  N321

თანდართული ფაილები
საგანმანათლებლო პროგრამა
კურიკულუმი
კატალოგი

პროგრამა