მიღების წესი - შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
[edgt_separator type='full-width' position='center' border_style='solid' color='#ebebeb' width='' thickness='1' top_margin='10' bottom_margin='21' ]
Top
Image Alt

მიღების წესი

სამაგისტრო და სადოქტორო სკოლა

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში სწავლის უფლების მოპოვების მიზნით მაგისტრანტობის/დოქტორანტობის კანდიდატებისათვის:

საბუთების მიღება: 29 აგვისტოდან 11 სექტემბრამდე.
(29 აგვიტოდან 7 სექტემბრის ჩათვლით დარეგისტრირებულ მაგისტრანტობის კანდიდატებზე ვრცელდება 20% ფასდაკლება თითოეულ სასწავლო წელზე)

ელექტრონული რეგისტრაცია / საბუთების მიღება
მაგისტრანტობის/დოქტორანტობის კანდიდატმა აუცილებელია რეგისტრაცია გაიაროს მითითებულ ბმულზე: რეგისტრაცია

სამაგისტრო პროგრამები:
1 – აშშ-ს საგარეო ურთიერთობები
2 – განათლების ადმინისტრირება (ქართული სექტორი)
3 – განათლების ადმინისტრირება (ინგლისური სექტორი)
4 – მარკეტინგი
5 – მენეჯმენტი
6 – ფინანსები (ინგლისური სექტორი)
7 – ფინანსები (ქართული სექტორი)
8 – ციფრული მედია და კომუნიკაცია
9 – საერთაშორისო ურთიერთობები და პოლიტიკა
10 – კომპიუტერული მეცნიერება
11 – შედარებითი კომერციული სამართალი (ქართული ინგლისური კომპონენტებით)

იხილეთ ლინკზე სამაგისტრო პროგრამებზე მისაღები გამოცდების საკითხები
www.ibsu.edu.ge/ge/gs-page/entrance-exam-questions-for-ma-programs

შენიშვნა: იმ კანდიდატებისათვის, რომლებსაც შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში ბოლო 3 წლის განმავლობაში აქვთ მოპოვებული ბაკალავრის ხარისხი შესაბამისი მიმართულებით და სამაგისტრო პროგრამის სწავლების ენაზე, უქმდება მისაღები გამოცდები სპეციალობასა და ინგლისურ ენაში. ამ კატეგორიის სტუდენტების ჩარიცხვა განხორციელდება ინტერვიუს შედეგების საფუძველზე. ხოლო, თუ საბაკალავრო პროგრამის დასრულების შემდგომი პერიოდი აჭარბებს  3 წელს, კანდიდატს მოეთხოვება სპეციალობის გამოცდის (საჭიროების შემთხვევაში სწავლების შესაბამისი ენის გამოცდის) ჩაბარება. იმ შემთხვევაში თუ კანდიდატს სწავლების წინა საფეხურ(ებ)ზე დამთავრებული აქვს პროგრამა, რომლის სწავლების ენა განსხვავებულია, აბარებს პროგრამის სწავლების შესაბამისი ენის გამოცდას.

 

სადოქტორო პროგრამები:
1 – განათლების მეცნიერებები
2 – ამერიკისმცოდნეობა
3 – ბიზნესის ადმინისტრირება
4 – კომპიუტერული მეცნიერება

საბუთების ჩამონათვალი:
1. აპლიკაციის ფორმა – იხილეთ ფაილი
2. პასპორტის ასლი, ასეთის არარსებობის შემთხვევაში პირადობის მოწმობის ასლი;
3. უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი,ან შესაბამისი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ გაცემული ცნობა შესამაბისი ხარისხის მინიჭების შესახებ; უცხოეთში მიღებული განათლების აღიარების დოკუმენტი.
4. დიპლომის დანართის, ასეთის არარსებობის შემთხვევაში ნიშნების ფურცელის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი;
5. საერთო სამაგისტრო გამოცდის ბარათი, ასეთის არარსებობის შემთხევაში სამაგისტრო საგამოცდო ბარათი-ასლი (მაგისტრანტობის აპლიკანტებისათვის)
6. სამხედრო აღრიცხვას დაქვემდებარებული პირის მიერ სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტი;
7. ორი ფოტოსურათი, ელ. ვერსიასთან ერთად (CD);
8. რეზიუმე(CV) ქართულ და ინგლისურ ენებზე;
9. საკვლევი თემის გეგმა (Research Proposal) – (მხოლოდ დოქტორანტობის კანდიდატებისათვის).


სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამებზე სწავლის გაგრძელების მსურველებმა ზემოთ ჩამოთვლილი საბუთები (მითითებული დოკუმენტები ნოტარიულად დამოწმებული) უნდა გადმოაგზავნოთ სამაგისტრო და სადოქტორო სკოლის მეილზე: graduateschool@ibsu.edu.ge Subject-ში მიუთითეთ პროგრამა, რომელ პროგრამაზეც აპირებთ სწავლის გაგრძელებას. არასრულად გადმოგზავნილი დოკუმენტები არ განიხილება!


სამაგისტრო და სადოქტორო სკოლა
Graduate School
ტელ: (+995 32) 2595005/06/07 (151)
E-mail: graduateschool@ibsu.edu.ge