[edgt_separator type='full-width' position='center' border_style='solid' color='#ebebeb' width='' thickness='1' top_margin='10' bottom_margin='21' ]
Top
Image Alt

საჯარო ლექცია ტრენინგების და პროექტების მოძიების შესახებ

სამართლისა და სახელმწიფო მმართველობის სკოლა

საჯარო ადმინისტრირების და სახელმწიფო მმართველობის სტუდენტების ინიციატივით , IBSU-ს მესამე კურსის სტუდენტმა, BDC აკადემიის ლექტორმა, ვაკო ყორღანაშვილმა IBSU-ს სტუდენტებისთვის ჩაატარა ლექცია ეფექტური ხერხებით სასურველი ტრენინგების და პროექტების მოძიების შესახებ.