[edgt_separator type='full-width' position='center' border_style='solid' color='#ebebeb' width='' thickness='1' top_margin='10' bottom_margin='21' ]
Top
სექციის სახელი:

Name of The Section:

ინგლისური ფილოლოგია, განათლება
სექციის თემატიკა (მოკლე აღწერა):

Topic of the section:

ნაშრომები მიიღება ინგლისური ფილოლოგიის, ინგლისური ენის და ლიტერატურის სწავლა-სწავლების და განათლების საკითხებზე

Conference papers are accepted in the field of English Philology, Teaching English Language and Literature, Education

მონაწილების მიღება შეუძლიათ:

Who can participate:

მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ საქართველოში ავტორიზებული უმაღლესი სასწავლებლების ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის და მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტებს

Conference participants could be undergraduate students from BA English Philology and Teacher Training Educational Programs from any Georgian authorized universities

სექციის სამუშაო ენა/ენები:

Working language :

ინგლისური

English

ნაშრომის ფორმატი:

Paper format:

სამეცნიერი სტატია (კვლევითი ან მიმოხილვითი). შესაძლოა იყოს როგორც ინდივიდუალური ასევე ჯგუფური ნაშრომი.

Scientific article (research or review) could be presented individually or as a pair or a group paper.

ნაშრომის მახასიათებლები:

Characteristics of the paper:

ნაშრომი უნდა მოიცავდეს შემდეგ ნაწილებს:

·         სტატიის სათაური;

·         ავტორის (ავტორების) სახელი, გვარი, უნივერსიტეტი,პროგრამა/სპეციალობა

·         აბსტრაქტი, რომელიც მოიცავს მოკლე ინფორმაციას სტატიის შინაარსის შესახებ;

·         შესავალი ნაწილი, სადაც წინარე ცოდნასთან ერთად ახსნილი იქნება ნაშრომის აქტუალობა;

·         ძირითადი ნაწილი რომელიც მოიცავს კვლევის მეთოდოლოგიას, მიღებულ შედეგებს და მათ ანალიზს;

·         დასკვნითი ნაწილი, რომელიც აერთიანებს კვლევის მიგნებებს, რეკომენდაციებს და კვლევის სამომავლო პერსპექტივებს;

·         გამოყენებული ლიტერატურის სია ამერიკის ფსიქოლოგიური  ასოციაციის (APA) სტილის წესების დაცვით.

Presented article should have the following parts:

·         Title;

·         Author(s) name, surname, university, program/specialty;

·         Abstract should be a very condensed version of the article;

·         Introduction giving background information and the actuality of the topic presented;

·         Body part consisting of a research methodology, obtained results, recommendations and future perspectives of the research;

·         Article should have a reference list according to APA style.

აბსტრაქტების მიღების ბოლო ვადა:

Deadline for submission of abstracts:

12 მაისი 2022

May 12, 2022

აბსტრაქტის მახასიათებლები:

Characteristics of an abstract:

 

აბსტრაქტი რომელიც მოიცავს სტატიის მოკლე შინაარს უნდა იყოს წარმოდგენილი 150-300 სიტყვით. აბსტრაქტი უნდა ფარავდეს სტატიის შემდეგ ნაწილებს: წინარე ცოდნა, კვლევის მიზანი, კვლევის მეთოდი (მეთოდები), მიგნებები/შედეგები და დასკვნა. საკვანძო სიტყვების რაოდენობა 3-6.

Article abstract should consist of 150-300 words. It should cover the following sections: background knowledge, research aim, method(s), results and conclusion. The number of key words varies between 3-6.

საკონფერენციო მოხსენება:

Conference Speech:

მოხსენების ხანგრძლივობა უნდა იყოს 10-15 წუთი, დამატებით, კითხვა-პასუხის ნაწილი. მონაწილეებმა აუცილებლად უნდა წარმოადგინონ POWER POINT–ის საშუალებით აგებული პრეზენტაცია, რომლის ბოლოს, თანდართული იქნება გამოყენებული ლიტერატურის ნუსხა ციტირების APA-ს სტილში. მომხსენებლებს შეაფასებს ჟიური, რომელიც დაკომპლექტებული იქნება გამოცდილი დარგის სპეციალისტებისაგან.

10-15 minutes will be allotted for the thesis presentation, with an additional question and answer session. Speakers have to use PowerPoint to present their theses. The presentation must include a bibliography list in APA style. Jury, which consists of the experienced field specialists will evaluate the participants.

საბოლოო ნაშრომების მიღების ბოლო ვადა:

Deadline for submission of final papers:

30 მაისი 2022

May 30, 2022

საკონტაქტო ინფორმაცია:

contact information

Maia Chkotua, Coordinator of BA and MA English Philology Programmes;

მაია ჩქოტუა, ინგლისური ფილოლოგიის პროგრამის ხელმძღვანელი, მასწავლებლის მომზადების პროგრამის ხელმძღვანელი

ელ-ფოსტა: mchkotua@ibsu.edu.ge

ტელ: 593 97 63 69

 

სტატიის გაფორმების წესი:

 • ნაშრომი გაფორმებული უნდა იყოს უნივერსიტეტის მიერ დამტკიცებული აკადემიური სტილის შესაბამისად;
 • შრიფტი: Times New Roman;
 • შრიფტის ზომა: 11;
 • ნაშრომის სათაური უნდა გაფორმდეს გამუქებული ტექსტით (BOLD) და 14 ზომის შრიფტით; შემადგენელი ნაწილების სათურები 13 შრიფტით და ქვესათაურები კი 12 შრიფტით;
 • ციტირება-რეფერირება უნდა განხორციელდეს ამერიკის ფსიქოლოგიური ასოციაციის (APA) სტილის მიხედვით;
 • სტრიქონებს შორის ინტერვალი: 1.5;
 • გვერდის ველები: 2.5სმ ზედა და ქვედა ველები, 3სმ მარცხენა და 5 მარჯვენა;
 • გრაფიკები, ცხრილები, სქემები და სხ. უნდა დასათაურდეს 10 ზომის შრიფტით და მიეთითოს ნომერი.

ნაშრომის მიმართ წაყენებული მოთხოვნების გაუთვალისწინებლობის შემთხვევაში, ნაშრომი დაუბრუნდება ავტორს შასაბამისობაში მოსაყვანად ან არ გამოქვეყნება.

 

Article submission guidelines:

 • Article should be prepared according to the university guidelines of research paper preparation;
 • Font: Times New Roman;
 • Font size: 11;
 • Article title, headings and subheading should be in bold. Font size for an article title should be 13, headings and subheadings – 12;
 • Referencing should be done in APA style;
 • Line spacing is required to be 1.5 lines. Either indentation or spacing between paragraphs has to be provided;
 • Paper margins should be 2.5 cm – on top and bottom of the page, 3 cm – on the left and 1.5 cm – on the right;
 • Tables, graphs, charts and so on should be numbered and entitled with 10 font size.