ინგლისური ფილოლოგია - შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
[edgt_separator type='full-width' position='center' border_style='solid' color='#ebebeb' width='' thickness='1' top_margin='10' bottom_margin='21' ]
Top
Image Alt

ინგლისური ფილოლოგია

სოციალურ, ჰუმანიტარულ და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი

პროგრამის აღწერა

ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის მიზანია სტუდენტებს მისცეს თანამედროვე ცოდნა და სათანადო კვალიფიკაცია ინგლისური ფილოლოგიის სფეროში, რაც მათ მომავალში დაეხმარება პროფესიული კარიერის ფორმირებაში. ჩვენი უმთავრესი ამოცანაა მოვამზადოთ ინგლისური ენის მაღალკვალიფიციური სპეციალისტები, რომელთაც გააჩნიათ თანამედროვე მოთხოვნებისა და სტანდარტების შესაბამისი ცოდნა და უნარ-ჩვევები, რაც უზრუნველყოფს მათ წარმატებით დასაქმებას როგორც ქართულ, ასევე საერთაშორისო შრომის ბაზარზე.
ფილოლოგია მულტიდისციპლინარულ სფეროს წარმოადგენს და გულისხმობს ენისა და ლიტერატურის შესწავლას; შესაბამისად, კონკრეტული სასწავლო კურსების მეშვეობით, პროგრამა მიზნად ისახავს სტუდენტები აღჭურვოს პრაქტიკული და თეორიული ცოდნით და მოიცვას ინგლისური ფილოლოგიის შემდეგი ასპექტები:
– პრაქტიკული ინგლისური ენა;
– ინგლისური ენის სტრუქტურა;
– ინგლისურ ენაზე კომუნიკაციის სპეციფიკა;
– ინგლისური და ინგლისურენოვანი ლიტერატურა;
– მსოფლიო ლიტერატურის ძირითადი მიმართულებები;
– ბრიტანული კულტურა და ცივილიზაცია;
– დიდი ბრიტანეთის ისტორია;
– ინგლისური ენისა და ლიტერატურის სწავლების მეთოდოლოგია და სპეციფიკა (იმ შემთხვევაში თუ სტუდენტი აირჩევს ინგლისური ენის მასწავლებლის მომზადების კონცენტრაციას).

პროგრამაზე ჩარიცხვის წესი

პროგრამაზე სტუდენტი დაიშვება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის უფლება აქვს სრული ზოგადი განათლების მქონე პირს. პროგრამაზე მიღების წინაპირობაა ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩაბარება. ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე არჩევით საგნად აბიტურიენტმა უნდა ჩააბაროს ერთ-ერთი შემდეგი ჩამონათვალიდან: ისტორია, ლიტერატურა.უცხო ქვეყნის მოქალაქეების ჩარიცხვა ხდება კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად, ერთიანი ეროვნული გამოცდების გარეშე.

საქართველოს მოქალაქეები ჩაირიცხებიან IBSU-ს საბაკალავრო პროგრამაზე, თუ მათ წარმატებით აქვთ ჩაბარებული ერთიანი ეროვნული გამოცდები (დეტალური ინფორმაცია იხილეთ შემდეგ ბმულზე www.naec.ge).

საერთაშორისო აპლიკანტების ჩარიცხვა ხორციელდება საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიერ დადგენილი წესით (დეტალური ინფორმაცია იხილეთ შემდეგ ბმულზე www.iro.ibsu.edu.ge/en/page/admissions).

მობილობის წესით ჩარიცხვა ხორციელდება წელიწადში ორჯერ. შიდა მობილობა ხორციელდება უნივერსიტეტის რექტორის ბრძანებით განსაზღვრულ ვადებში (დეტალური ინფორმაცია იხილეთ შემდეგ ბმულზე www.ibsu.edu.ge). გარე მობილობა ხორციელდება სსიპ – განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ (დეტალური ინფორმაცია იხილეთ შემდეგ ბმულზე: www.eqe.ge).

დასაქმების სფერო

კურსდამთავრებულებს კარიერის თვალსაზრისით დიდი არჩევანი აქვთ: სკოლის ადმინისტრაციული მუშაკი (რომლის მოვალეობებიც მოითხოვს ინგლისური ენის ცოდნას), ინგლისური ენის ინსტრუქტორი ენათა ცენტრებში, ასისტენტი ადმინისტრაციულ საკითხებში სხვადასხვა ადგილობრივ თუ საერთაშორისო ორგანიზაციაში და თარჯიმანი (ზეპირი და წერილობითი), დაწყებითი, საბაზო და საშუალო სკოლის ინგლისური ენის მასწავლებელი (ეროვნული სასერთიფიკატო გამოცდების ჩაბარების და მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის გავლის შემდეგ).

სწავლის საფასური

საქართველოს მოქალაქეებისათვის: 2940 ლარი
უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისათვის: 9900 ლარი


აკრედიტაცია

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს №433-ის  გადაწყვეტილების მიზედვით პროგრამა აკრედიტირებულია 31.12.2022 წლამდე.

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი ფილოლოგიაში
სწავლების ენა: ინგლისური
ინფორმაცია სწავლის დაფინანსებაზე, სტიპენდიებზე და შეღავათებზე ხელმისწვდომია: www.ibsu.edu.ge/ge/internal-grants/

საკონტაქტო ინფორმაცია

ელ-ფოსტა: mchkotua@ibsu.edu.ge
ტელ: +995 32 2595006 (137)
მისამართი: N2, დავით აღმაშენებლის ხეივანი მე-13კმ, 0130
თბილისი, საქართველო
ოთახი: # 302