ამერიკის შეერთებული შტატების საგარეო ურთიერთობები (ინგლისურენოვანი) - შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
[edgt_separator type='full-width' position='center' border_style='solid' color='#ebebeb' width='' thickness='1' top_margin='10' bottom_margin='21' ]
Top
Image Alt

ამერიკის შეერთებული შტატების საგარეო ურთიერთობები (ინგლისურენოვანი)

სოციალურ, ჰუმანიტარულ და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი

პროგრამის აღწერა

ამერიკის შეერთებული შტატების საგარეო ურთიერთობები ერთადერთი ინგლისურენოვანი სამაგისტრო პროგრამაა საქართველოში ამერიკის საელჩოსთან თანამშრომლობის შედეგად გახსნილი შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში. ამერიკის ისტორიისა და პოლიტიკისადმი სტუდენტების განსაკუთრებულმა დაინტერესებამ გვიბიძგა შეგვექმნა სამაგისტრო პროგრამა ამერიკის შეერთებული შტატების საგარეო ურთიერთობებში. აღნიშნული პროგრამა ამერიკისმცოდნეობის მულტიდისციპლინარულ და ინტერდისციპლინარულ საბაკალავრო პროგრამის ერთგვარ “გაგრძელებას” წარმოადგენს, რამეთუ იგი აღრმავებს სტუდენტების ცოდნას ამერიკის ისტორიაში, პოლიტიკაში, ამერიკის კულტურასა და საზოგადოებაში, უზრუნველყოფს ამერიკის უნიკალურ ემიგრაციულ წარსულთან დაკავშირებულ აშშ-ს საშინაო და საგარეო საკითხების ფუნდამენტალურ შესწავლას.

ძლიერი მხარეები

პროგრამა ეფუძნება გამოცდილ კონცეფტუალურ ჩარჩოს, რაც საშუალებას აძლევს სტუდენტებს შეისწავლონ ამერიკის პოლიტიკის სხვადასხვა წყაროები. პროგრამის სასწავლო კურსები ორიენტირებულია თანამედროვე საკითხებზე, დებატებზე, გამოწვევებზე და შესაძლებლობებზე ამერიკის ისტორიის კონტექსტში.

პროგრამის მიზანია სტუდენტებს მისცეს საშუალება დაინახონ და გაანალიზონ ის ძალები, რომლებიც საფუძვლად უდევს ამერიკის საგარეო პოლიტიკის უწყვეტობას, თანამიმდევრობასა და ცვლილებებს. სწორედ კონცეპტუალურ, თეორიულ და ისტორიულ კომპონენტებზე დაფუძნებული სასწავლო კურსები ეხმარება მკვლევარებს აწარმოონ საფუძვლიანი თეორიული კვლევა ამერიკის საგარეო ურთიერთობებში.

პროგრამის კურსდამთავრებულებს შეუძლიათ დასაქმდნენ საელჩოებში, საგარეო საქმეთა სამინისტროში, ამერიკულ ორგანიზაციებში, საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტებში, კულტურის და უცხოეთთან ურთიერთობის დეპარტამენტებში, პარლამენტში, ისტორიის მუზეუმში, არქივში, უნივერსიტეტებში, არასამთავრობო ორგანიზაციებში.

გაცვლითი პროგრამები

სტუდენტებს აქვთ შესაძლებლობა, მიიღონ მონაწილეობა გაცვლით პროგრამებში შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მიერ დასავლეთის ქვეყნების უნივერსიტეტებთან გაფორმებული მემორანდუმების საფუძველზე.

დასაქმება

საელჩოები, საგარეო საქმეთა სამინისტრო (ამერიკის განყოფილება), რეინტეგრაციის სამინისტრო, ამერიკული ორგანიზაციები, საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტები, კულტურის დეპარტამენტები, პარლამენტი, ისტორიის მუზეუმი, არქივი, უცხოეთთან ურთიერთობის კომიტეტები, უნივერსიტეტები, არასამთავრობო ორგანიზაციები

მიღება

საქართველოს მოქალაქე მაგისტრანტობის კანდიდატს პროგრამაზე დაშვებისათვის მოეთხოვება

  1. ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი.
  2. საერთო სამაგისტრო გამოცდის   წარმატებით ჩაბარება.
  3. სპეციალობაში შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდების ჩაბარება.
  4. უცხო ენაში B2 დონის შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდის ჩაბარება.
  5. განმცხადებელს, რომელსაც აქვს ინგლისური ენის B2 დონეზე ფლობის დამადასტურებელი საერთაშორისო სერტიფიკატი (TOEFL IBT, IELTS და FCE) უცხო ენის გამოცდის ჩაბარებისაგან თავისუფლდება
  6. განმცხადებელს,რომელსაც ბოლო სამი წლის განმავლობაში აქვს დამთავრებული ინგლისურენოვანი საგანმანათლებლო პროგრამა და ამ პროგრამის ფარგლებში მისი ნიშნების საშუალო (GPA) არის სულ მცირე 75 (100-დან) ან 3 (4-დან) ინგლისური ენის გამოცდის ჩაბარებისაგან თავისუფლდება.

უცხო ქვეყნის მოქალაქეთათვის იხილეთ ბმული:
www.iro.ibsu.edu.ge

 

აკრედიტაცია

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს №14 გადაწყვეტილების მიხედვით პროგრამა აკრედიტირებულია  01.07.2028.

მისანიჭებელი ხარისხი:  ამერიკისმცოდნეობის მაგისტრი
სწავლების ენა: ინგლისური
ხანგრძლივობა და კრედიტები: 2 წელი, 120 ECTS
სწავლის საფასური: 3540 ლარი
სწავლის საფასური უცხო ქვეყნის მოქალაქეთათვის: 9900 ლარი

შეღავათები:

თუ უკვე მოიპოვე შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში მაგისტრატურაზე სწავლის გაგრძელების უფლება, სამაგისტრო და სადოქტრო სკოლის მიერ განსაზღვრული რეგისტრაციის პერიოდში ჩარიცხვის შემთხვევაში, 20%-იანი ფასდაკლებით ისარგებლებ. ამ  გრანტზე არ ვრცელდება გრანტის შენარჩუნების პირობა.

უკრაინის მოქალაქეებისთვის

უკრაინის მოქალაქე, რომელიც ჩაირიცხება უნივერსიტეტის ნებისმიერ საგანმანათლებლო პროგრამაზე (სამივე საფეხურზე), სწავლის საფასურის შეღავათის სახით მიიღებს 50%-იან შეღავათს,  პროგრამით განსაზღვრული სწავლის პერიოდში. (ბაკალავრიატზე  – 4 წელი, მაგისტრატურაზე – 2 წელი, დოქტორანტურაზე – 3 წელი).

შეღავათი შეეხება:

ა) სტუდენტებს, ვინც 2022 – 2023 წლიდან ჩაირიცხება;
ბ) სტატუს აღიდგენილებს:
გ) მობილობით გადმოსულს.

სტატუსის აღდგენისა და მობილობის წესით გადმოსვლის შემთხვევაში, შეღავათს გამოიყენებს უნივერსიტეტის შიდა გრანტის გამოყენების წესის მიხედვით (სემესტრში 30 კრედიტი, პროგრამით განსაზღვრული დარჩენილი პერიოდი).

საკონტაქტო ინფორმაცია

  1. სამაგისტრო და სადოქტორო სკოლა
  2. ელ-ფოსტა:  graduateschool@ibsu.edu.ge
  3. ტელ: (+995 32) 2595005/06/07 (151)
  4. პროგრამის კოორდინატორი: პროფ.დოქტ.  თამარ შიოშვილი