შეჯიბრი საჯარო გამოსვლაში - შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
[edgt_separator type='full-width' position='center' border_style='solid' color='#ebebeb' width='' thickness='1' top_margin='10' bottom_margin='21' ]
Top
Image Alt

შეჯიბრი საჯარო გამოსვლაში

სოციალურ, ჰუმანიტარულ და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი

განათლებისა და ჰუმანიტარულ ფაკულტეტზე, 13 მაისს, გაიმართა შეჯიბრი საჯარო გამოსვლაში. სტუდენტებმაგანასახიერესმსოფლიოლიდერები.  ყველამონაწილესძლიერიგამოსვლაჰქონდადაგამარჯვებულებისგამოვლებართულიაღმოჩნდა.  პირველიადგილი: რეჯეპემრე, ბერირეაქჩა. მეორეადგილი: ჰუსეინოლმეზ. ამავედღესმარიამჭინჭარაულმადაგურანდახაბეიშვილმაჩაატარავორქშოფი, ლიდერულიუნარ-ჩვევებისთემაზე. სტუდენტებმააქტიურადმიიღესმონაწილეობააღნიშნულვორქშოფში, რომლისმიზანიიყო, სტუდენტებისათვისლიდერულიაზროვნებისტიპისდადგენა  დალიდერობისშესახებმათიცოდნისამაღლება.ყველა მონაწილეს გადაეცა  სერთიფიკატები.