[edgt_separator type='full-width' position='center' border_style='solid' color='#ebebeb' width='' thickness='1' top_margin='10' bottom_margin='21' ]
Top
Image Alt

კომპიუტერული მეცნიერება (ინგლისურენოვანი)

კომპიუტერული მეცნიერებისა და არქიტექტურის სკოლა

პროგრამის მიზანი

კომპიუტერული მეცნიერების ინგლისურენოვანი  სამაგისტრო პროგრამის მიზანია მოამზადოს მაღალი კვალიფიკაციის მქონე, საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი, კონკურენტუნარიანი სპეციალისტები. პროგრამა სთავაზობს მაგისტრანტებს სამეცნიერო კვლევებზე დაფუძნებულ სწავლებას და უზრუნველყოფს საფუძვლიან თეორიულ და პრაქტიკულ ცოდნას კომპიუტერული მეცნიერების ფუნდამენტური და ინოვაციური მიმართულებებით. კერძოდ, სამაგისტრო პროგრამა  მიზნად ისახავს მაგისტრანტებს ღრმად შეასწავლოს კურსები კომპიუტერული მეცნიერების შემდეგი მიმართულებებით:

 • თეორიული კომპიუტერული მეცნიერება;
 • სისტემების დიზაინი და უსაფრთხოება;
 • ხელოვნური ინტელექტი.

სამაგისტრო პროგრამის მიზანია მოამზადოს ძლიერი სპეციალისტები აღჭურვილები ყველა იმ საჭირო უნარით, რასაც მოითხოვს დღევანდელი მსოფლიო და ინდუსტრია. კერძოდ, მაგისტრანტი დააოსტატოს ინდუსტრიისთვის სპეციფიკური ამოცანების ფორმულირებაში, ანალიზში, პრობლემების გადაჭრაში და რეალიზაციაში. გაუღრმავოს ტექნიკური დოკუმენტაციის  ძიებისთვის, მომზადებისთვის და დარგის სპეციალისტებთან კომუნიკაციისთვის საჭირო საჭირო უნარ-ჩვევები; მოამზადოს მაგისტრანტები აკადემიური განათლების შემდეგ საფეხურზე სწავლის გასაგრძელებლად კომპიუტერული მეცნიერების, კომპიუტერული ინჟინერიის, საინფორმაციო მეცნიერებების, ხელოვნური ინტელექტის და ინფორმაციული ტექნოლოგიების სპეციალობებით.

დასაქმების სფერო

კომპიუტერული მეცნიერებების სამაგისტრო პროგრამა მოამზადებს საერთაშორისო დონის შესაბამის კონკურენტუნარიან სპეციალისტებს. კურსდამთავრებულს შეძენილი ცოდნა და უნარები საშუალებას მისცემს უპასუხოს თანამედროვე ტექნოლოგიებთან დაკავშირებულ გამოწვევებს. კურსდამთავრებული შეძლებს დასაქმდეს როგორც კერძო, ასევე სახელმწიფო სტრუქტურებში წამყვანი სპეციალისტის პოზიციაზე, სადაც პრაქტიკულად შეასრულებს ძირითად ფუნქციებს როგორც დამოუკიდებლად, ასევე ჯგუფში მუშაობის დროს. კერძოდ, შეძლებს იმუშაოს პროგრამული უზრუნველყოფის შემქმნელად, მონაცემთა ანალიტიკოსად, ინფორმაციული ტექნოლოგიების სპეციალისტად, ქსელების ადმინისტრატორად და ა.შ. კურსდამთავრებულს აგრეთვე შეუძლია სწავლა გააგრძელოს აკადემიური განათლების მომდევნო საფეხურზე კომპიუტერული მეცნიერებების, კომპიუტერული ინჟინერიის, საინფორმაციო მეცნიერებების, ხელოვნური ინტელექტის და ინფორმაციული ტექნოლოგიების სპეციალობებით.

გაცვლითი პროგრამები

სტუდენტებს შესაძლებლობა ეძლევათ მონაწილეობა მიიღონ გაცვლით პროგრამებში, ევროპის სხვადასხვა წამყვან უნივერსიტეტებში.

 

მიღება

საქართველოს მოქალაქე მაგისტრანტობის კანდიდატს პროგრამაზე დაშვებისათვის მოეთხოვება:

 • ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;
 • საერთო სამაგისტრო გამოცდის წარმატებით ჩაბარება;
 • გასაუბრება საგანში;
 • უცხო ენაში B2 დონის შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდის ჩაბარება, თუ საბაკალავრო დიპლომით არ უდასტურდება B2 დონის ცოდნა;

გაითვალისწინეთ!

 1. გამოცდა გრანტის მოსაპოვებლად ტარდება პროგრამის განმხორციელებელ ენაზე;
 2. განმცხადებლები, რომლებსაც აქვთ უცხო ენის B2 დონეზე ფლობის დამადასტურებელი საერთაშორისო სერტიფიკატი თავისუფლდებიან უცხო ენის გამოცდის ჩაბარებისაგან;
 3. უცხო ენის გამოცდის ჩაბარებისაგან თავისუფლდება განმცხადებელი თუ მას დამთავრებული აქვს უცხოენოვანი საგანმანათლებლო პროგრამა; ამ კატეგორიის სტუდენტების ჩარიცხვა განხორციელდება მხოლოდ გასაუბრების საფუძველზე.
 4. გასაუბრებაზე თანაბარი ქულების შემთხვევაში, კონკურსის პირობებში მხედველობაში მიიღება მაგისტრანტობის კანდიდატის GPA;

წარმოსადგენი დოკუმენტები:

 • 2 ფოტო(3X4) (ამობეჭდილი და ელექტრონული ფორმით). ფოტო ელექტრონული ფორმით ეგზავნება სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურს, თუ განაცხადი არ კეთდება ელექტრონული სისტემით;
 • CV;
 • ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული დიპლომის სანოტარო წესით დამოწმებული ასლი (უცხო ენაზე გაცემული დიპლომის შემთხვევაში – სანოტარო წესით დამოწმებული თარგმანი) – იბსუ-ის მიერ გაცემული დიპლომის შემთხვევაში ასლის სანოტარო წესით დამოწმება არ არის სავალდებულო;
 • განმცხადებლის მიერ „უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრულ პერიოდში არანაკლებ ხუთწლიანი პროგრამის დასრულების შედეგად მიღებული დიპლომის წარმოდგენის შემთხვევაში, კანდიდატმა ასევე უნდა წარმოადგინოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით გაცემული აღიარების დოკუმენტი, რომლითაც დასტურდება დიპლომის შესაბამის საფეხურთან გათანაბრება.
 • საიდენტიფიკაციო ბარათის/ პასპორტის ასლი (უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისათვის – სანოტარო წესით დამოწმებული თარგმანი);
 • უცხო ენის ცოდნის დონის დამადასტურებელი საერთაშორისო სერტიფიკატი / უცხოენოვანი პროგრამის დასრულების შედეგად მინიჭებული აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტი- დიპლომი და დანართი.
 • კანონმდებლობით დადგენილი წესით სამხედრო აღრიცხვას დაქვემდებარებული პირის მიერ სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტი.

უცხო ქვეყნის მოქალაქეთათვის იხილეთ ბმული: www.iro.ibsu.edu.ge

 

სწავლის საფასური

საქართველოს მოქალაქეებისათვის: 4500 ლარი

საერთაშორისო სტუდენტებისთვის: 4500 აშშ დოლარი

 

შეღავათები

სამაგისტრო პროგრამების საგრანტო სისტემა:

1.თუ მაგისტრანტობის კანდიდატი ხელშეკრულებას გააფორმებს 31 აგვისტომდე და გადაიხდის 950 ლარს, ისარგებლებს 20%-იანი გრანტით.

შენიშვნა: თუ მაგისტრანტობის კანდიდატი არ ჩააბარებს IBSU-ში, აღნიშნული თანხა არ დაუბრუნდება; ჩაბარების შემთხვევაში კი სწავლის საფასურში ჩაეთვლება; თუ მაგისტრანტობის კანდიდატი IBSU-ს შიდა გამოცდას ვერ ჩააბარებს, აღნიშნული თანხა უკან დაუბრუნდება.

 210%-იანი გრანტი კურსდამთავრებულებისთვის

3.ერთიან სამაგისტრო გამოცდებზე თუ მაგისტრანტობის კანდიდატი მიიღებს მაქსიმალური შეფასების 80%-ზე მეტს ან BA-ს GPA აქვს 3.3 – მიიღებს წლიურად 1250 ლარიან გრანტს (ჯამში 2500 ლარს).

შენიშვნა: ამ შემთხვევაში დაინიშნება დაფინანსების მოსაპოვებლად გამოცდა, რომლის შედეგიც უნდა იყოს მაქსიმალური ქულის მინიმუმ 80%.

 

შენიშვნა:

IBSU-ს კურსდამთავრებულებს შეუძლიათ ისარგებლონ ერთდროულად სამივე გრანტით. 

სხვა უნივერსიტეტების კურსდამთავრებულებისთვის მოქმედებს მხოლოდ ერთი გრანტი, რომელიც მეტია. 

 

ვადები:

საბუთების მიღება – 3 სექტემბრის ჩათვლით;
გასაუბრება – 4-10 სექტემბერი;
გამოცდა გრანტის მოსაპოვებლად – 11 სექტემბერი
შედეგების გამოცხადება – 13 სექტემბერი
რეგისტრაცია 16-22 სექტემბერი
გვიანი რეგისტრაცია – 23 სექტემბერი – 6 ოქტომბერი

 

________________________________________________________________________________________________

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: კომპიუტერული მეცნიერების მაგისტრი
სწავლების ენა: ინგლისური
პროგრამის ხანგრძლოვობა და კრედიტები: 2 წელი, 120 კრედიტი

პროგრამით გათვალისწინებული კრედიტების რაოდენობაა 120 კრედიტი. პროგრამა მოიცავს სასწავლო და კვლევით კომპონენტებს. სასწავლო კომპონენტი შეადგენს 90 კრედიტს. აქედან 69 კრედიტი ეთმობა ძირითად სასწავლო კურსებს და 21 კრედიტი – არჩევით სასწავლო კურსებს. კვლევითი კომპონენტი (სამაგისტრო ნაშრომის მომზადება და დაცვა) მოიცავს 30 კრედიტს.    

 

 საკონტაქტო ინფორმაცია

პროგრამის ხელმძღვანელი: დოქ. თეა თოდუა
ელ-ფოსტა: viktoria.mindiashvili@ibsu.edu.ge
ტელ:(+995 32) 2 800 064 (182)