სტუდენტური თვითმმართველობა - შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
[edgt_separator type='full-width' position='center' border_style='solid' color='#ebebeb' width='' thickness='1' top_margin='10' bottom_margin='21' ]
Top

სტუდენტური თვითმმართველობა

შპს,,შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის“ სტუდენტური თვითმმართველობა (შემდგომში – ,,სტუდენტური თვითმმართველობა“) არის ,,უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნათა დაცვით, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სტუდენტების მიერ პირდაპირი, თავისუფალი და თანასწორი არჩევნების საფუძველზე, ფარული კენჭისყრით არჩეული უნივერსიტეტის სტუდენტთა წარმომადგენლობითი ორგანო, რომელიც, თავისი კომპეტენციის ფარგლებში, ახორციელებს თავის უფლებამოსილებებს უნივერსიტეტის შიგნით და გარეთ.

 

თვითმმართველობის დებულება

ლიკა ლოლომაძე

საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამის მეოთხე კურსის სტუდენტი

გიორგი წიკლაური

სამართლის ფაკულტეტის დელეგატი

სამართალმცოდნეობის საბაკალავრო პროგრამის მეოთხე კურსის სტუდენტი

მარიამ ხანთაძე

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ფაკულტეტის დელეგატი

ფინანსების საბაკალავრო პროგრამის მეოთხე კურსის სტუდენტი

მარიამ კანთელაშვილი

სოციალურ, ჰუმანიტარულ და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის დელეგატი

ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის მესამე კურსის სტუდენტი