[edgt_separator type='full-width' position='center' border_style='solid' color='#ebebeb' width='' thickness='1' top_margin='10' bottom_margin='21' ]
Top
Image Alt

ეკონომიკა (ინგლისურენოვანი)

ბიზნესის სკოლა

პროგრამის მიზანია

მოამზადოს ისეთი სპეციალისტები, რომლებსაც ექნებათ ფართო ცოდნა ეკონომიკის თეორიების, პრინციპების, მოდელების, ეკონომიკური პოლიტიკის შესახებ და იქნებიან კონკურეტუნარიანები, როგორც ადგილობრივ და საერთაშორისო შრომის ბაზრებზე, ისე განათლების შემდგომ საფეხურზე სწავლის გასაგრძელებლად; სტუდენტებს გამოუმუშავოს ეკონომიკის სფეროში მიღებული თეორიული ცოდნის პრაქტიკულ საქმიანობაში გამოყენების, ეკონომიკის სხვადასხვა დონეებზე (მიკრო, მაკრო, საერთაშორისო) მიმდინარე პროცესების შესახებ მონაცემების შეგროვების, განმარტების, ანალიზის, დასკვნების ჩამოყალიბებისა და არგუმენტირებული ეკონომიკური გადაწყვეტილებების მიღების უნარი; სტუდენტებმა შეძლონ ეკონომიკის სფეროში მიმდინარე პროცესების შესახებ კვლევითი ან პრაქტიკული ხასიათის ნაშრომის მომზადება წინასწარ განსაზღვრული მითითებების შესაბამისად და მოახდინონ მისი ეფექტური წარდგენა დაინტერესებული აუდიტორიისათვის;

პროგრამაზე მიღების წინაპირობა

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე სტუდენტის ჩარიცხვა ხდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით – ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების საფუძველზე. ერთ-ერთი ჩასაბარებელი სავალდებულო საგანია: მათემატიკა. ამასთან აბიტურიენტმა ერთიანი ეროვნული გამოცდებზე შეიძლება ჩააბაროს შემდეგი უცხო ენებიდან ერთ-ერთი:  ინგლისური, გერმანული, ფრანგული, რუსული.

საბაკალავრო  საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის უფლება აქვს სრული ზოგადი განათლების მქონე პირს. კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევებში ჩარიცხვა შესაძლებელია კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად, ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩაბარების გარეშე. პროგრამაზე დაშვების პირობები უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისათვის იხილეთ ბმულზე – (https://iro.ibsu.edu.ge/en/home

 შენიშვნა: უცხო ქვეყნის მოქალაქეების ჩარიცხვა ხორციელდება საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიერ დადგენილი წესით (დეტალური ინფორმაცია იხილეთ შემდეგ ბმულზე https://iro.ibsu.edu.ge/en/page/admissions).

დასაქმების სფერო

საბაკალავრო პროგრამა შესანიშნავ გამოცდილებას აძლევს იმ პირებს, ვინც კარიერის დაწყებას სახელმწიფო და კერძო საწარმოებში გეგმავს, ამზადებს ეკონომიკის დარგში პოსტ-საბაკალავრო განათლების მიღების მსურველებს. კერძოდ, ეკონომიკის საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებულებს ექნებათ შესაძლებლობა დასაქმდნენ სამთავრობო სტრუქტურებში, როგორიცაა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო, ფინანსთა სამინისტრო, სხვა ორგანიზაციების ეკონომიკური  დეპარტამენტები. ამასთანავე, კურსდამთავრებულები შეძლებენ დასაქმებას საერთაშორისო და რეგიონალურ ორგანიზაციებში, საერთაშორისო და ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციებში, რომლებიც სპეციალიზირდებიან ეკონომიკაში, სამეცნიერო კვლევით ცენტრებში, რომლებიც იკვლევენ ძირითად ეკონომიკურ ტენდენციებს, საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, ბანკებსა და კერძო კომპანიებში.  შეძლებენ სწავლის გაგრძელებას სამაგისტრო საფეხურზე.

სწავლის საფასური

საქართველოს მოქალაქეებისათვის: 2990 ლარი
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ეკონომიკის ბაკალავრი/ Bachelor in Economics
სწავლების ენა: ინგლისური
ხანგრძლივობა და კრედიტები: 4 წელი , უნივერსიტეტი იყენებს კრედიტების ტრანსფერის ევროპულ სისტემას (ECTS): 1 კრედიტი = 25 საათს, რომელიც ფარავს როგორც საკონტაქტო, ისე სტუდენტის დამოუკიდებელი მუშაობის საათებს. პროგრამით გათვალისწინებული კრედიტების მოცულობაა 240 კრედიტი

საკონტაქტო ინფორმაცია

პროგრამის ხელმძღვანელი: აფილირებული ასოცირებული პროფესორი აზერ დილანჩიევ.
ელ-ფოსტა:  adilanchiev@ibsu.ge
ტელეფონი: (+995 32) 2800 064
ოთახი: A 317