არქიტექტურა (ინგლისურენოვანი) - შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
[edgt_separator type='full-width' position='center' border_style='solid' color='#ebebeb' width='' thickness='1' top_margin='10' bottom_margin='21' ]
Top
Image Alt

არქიტექტურა (ინგლისურენოვანი)

კომპიუტერული მეცნიერებისა და არქიტექტურის სკოლა

პროგრამის მიზანი

საგანმანათლებლო პროგრამა უზრუნველყოფს აუცილებელი თეორიული ცოდნითა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევებით აღჭურვილი მაღალკვალიფიციური არქიტექტორის მომზადებას. პროგრამა ითვალისწინებს სტუდენტთა სტაჟირებას სახელმწიფო და კერძო ორგანიზაციებში, რაც აძლევს მათ შესაძლებლობას ჩაერთონ პრაქტიკულ, შემოქმედებით და ადმინისტრაციულ პროცესებში და შეიძინონ პროფესიული გამოცდილება.

სწავლის შედეგები

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია არქიტექტორის პროფესიისათვის აუცილებელი საფუძვლიანი თეორიული ცოდნითა და უნარ-ჩვევებით აღჭურვილი არქიტექტურის ბაკალავრის მომზადება და სტუდენტთა უზრუნველყოფა პრაქტიკული გამოცდილებით სხვადასხვა სახელმწიფო და კერძო ორგანიზაციებში.
აკადემიურ და ადმინისტრაციულ ასპექტებზე იმუშავა პროგრამის კოორდინატორმა პროგრამაში ჩართული ლექტორ-მასწავლებლების, მათ შორის რამოდენიმე ევროპული არქიტექტურული სკოლის პროფესორისა და პოტენციური დამსაქმებლების აზრისა და რჩევების გათვალისწინებით.

დასაქმება

საჯარო და კერძო ორგანიზაციებთან გაფორმებული მემორანდუმები იძლევა პროგრამის განვითარების პერსპექტივას. სტუდენტებს ეძლევათ შესაძლებლობა დააკვირდნენ პრაქტიკულ, შემოქმედებით და ადმინისტრაციულ პროცესს, ჩაერთონ მასში და მიიღონ პროფესიული საქმიანობის ორგანიზების გამოცდილება.

პროგრამაზე მიღება

საქართველოს კანონმდებობის თანახმად, საგანმანათლებლო პროგრამაზე მოსახვედრად აუცილებელია ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩაბარება. საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტი შეუძლია გახდეს ნებისმიერს, ვისაც აქვს საშუალო განათლება. ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩაბარების გარეშე საგანმანათლებლო პროგრამაზე მიღება შესაძლებელია მხოლოდ საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევებში.
არქიტექტურის საბაკალავრო პროგრამაზე მისაღებად მესამე არჩევითი საგანი შეიძლება იყოს მათემატიკა ან ფიზიკა.

ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩაბარებამდე  არქიტექტურის პროგრამაზე მოსახვედრად აბიტურიენტი გადის შემოქმედებით ტურს.

შემოქმედებითი ტურის ჩატარების წესი

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის კომპიუტერული მეცნიერებისა და არქიტექტურის სკოლის საბჭოს მიერ შექმნილი ოთხკაციანი კომისია აფასებს შემოქმედებითი ტურის მონაწილის მიერ წარმოდგენილ ნამუშევრებს. კანდიდატის მიერ შემოქმედებითი ტური წარმატებით გავლილად ჩაითვლება, თუ მის მიერ მიღებულ ქულათა რაოდენობამ შეადგინა 51 ან მეტი ქულა.

შემოქმედებითი ტურის ფარგლებში მოწმდება ნატურაში მოცემული საგნის აგებისა და გრაფიკულად შესრულების უნარ-ჩვევები. კანდიდატმა კომისიას უნდა წარუდგინოს საკუთარი ხელით, შავი ფერის ფანქრით თეთრ ფურცელზე შესრულებული:

ა) გეომეტრიული ფიგურის (კუბი, სფერო, პირამიდა, კონუსი, პარალელეპიპედი, ცილინდრი ან სხვა) სულ მცირე 2 (ორი) ნახატი და

ბ) ნებისმიერი სახის არქიტექტურული ობიექტის სულ მცირე  2 (ორი) გრაფიკული ჩანახატი (იხილეთ ნიმუში)

კანდიდატი კომისიის წევრების თანდასწრებით დამატებით ასრულებს  მის მიერ წარმოდგენილი ნამუშევრებიდან თითო–თითო მცირე ფრაგმენტს. კანდიდატს ეძლევა 60 წუთი, კომისიის წინაშე ორივე დავალების შესასრულებლად.

კომისიის მიერ ფასდება სულ მცირე 6 (ექვსი) ნამუშევარი (ოთხი წარმოდგენილი და ორი ადგილზე შესრულებული). თითო ნამუშევრის შეფასების მაქსიმალური ქულა არის 10. კანდიდატის მიერ მიღებული ქულების მაქსიმალური ოდენობა არის 60 ქულა. კანდიდატის მიერ შემოქმედებითი ტური წარმატებით გავლილად ჩაითვლება, თუ მის მიერ მიღებულ ქულათა რაოდენობამ შეადგინა 40 ან მეტი ქულა.

თუ კანდიდატი ადგილზე ვერ შეასრულებს დავალებას, მანამდე წარმოდგენილი ნამუშევრების შეფასება ნულდება.

კანდიდატი თავისუფლდება შემოქმედებითი ტურისაგან თუ მობილობის მსურველ სტუდენტს სხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში  გავლილი აქვს შემოქმედებითი ტური ხატვაში და/ან უმაღლესი საგანმანათლებლო საფეხურზე გავლილი აქვს ხატვა ან ხატვასთან დაკავშირებული სასწავლო კომპონენტი.

შემოქმედებითი ტურის წესები 
შეფასების კრიტერიუმები 
დავალების ნიმუში

სწავლის საფასური

საქართველოს მოქალაქეებისთვის: 5940 ლარი
უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის:9900 ლარი

______________________________________________________________________________________________________

მისანიჭებელი კვალიფიკაციაარქიტექტურის ბაკალავრი
სწავლების ენაინგლისური


საერთაშორისო აპლიკანტების ჩარიცხვა ხორციელდება საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიერ დადგენილი წესით (დეტალური ინფორმაცია იხილეთ შემდეგ ბმულზე https://iro.ibsu.edu.ge/en/page/admissions).

კონტაქტი

ელფოსტა:gtsanatskenishvili@ibsu.edu.ge
ტელეფონი: +995 32 2595006 (178)
ოთახი:  # A319
მისამართი: N2, დავით აღმაშენებლის ხეივანი, მე-13კმ, 0130, თბილისი, საქართველო