Image Alt

სამაგისტრო ინგლისური ფილოლოგია

სოციალურ, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტი

სამაგისტრო ინგლისური ფილოლოგია

ინგლისური ენა დიდი ხანია დამკვიდრდა, როგორც ლინგვა ფრანკა საერთაშორისო ბიზნეს, პოლიტიკურ თუ კულტურულ არენაზე, და მისი, როგორც საერთაშორისო კომუნიკაციის ენის მნიშვნელობა დღითიდღე იზრდება. ინგლისური ენის ცოდნამ სასიცოცხლო როლი შეიძინა თანამედროვე სამყაროში. აქედან გამომდინარე, ინგლისური ენის ფილოლოგებს მნიშვნელოვანი ფუნქცია ენიჭებათ ერთა შორის კულტურული, პოლიტიკური და ეკონომიკური ჰარმონიზაციის პროცესში.

ინგლისური ფილოლოგიის სფერო საკმაოდ ფართოა და გულისხმობს ინგლისური ენის და ანგლო-ამერიკული ლიტერატურის, კულტურის, ენის ფილოსოფიისა და ენის სწავლების ასპექტების შესწავლას. ამდენად, ინგლისური ენის ფილოლოგის სპეციალობა ითვალისწინებს ლინგვისტური და კულტურული კომპეტენციის ფორმირებას. ინგლისური ფილოლოგიის ეს კონკრეტული ასპექტი სრულიად შეესაბამება ჩვენი უნივერსიტეტის მისწრაფებებს გააძლიეროს და გააღრმაოს კულტურათა შორის დიალოგი, რაც ხელს უწყობს ერთა შორის თანამშრომლობასა და მეგობრობას. ეჭვგარეშეა, რომ ინგლისური ფილოლოგიის სამაგისტრო პროგრამა ხელს შეუწყობს უნივერსიტეტში საერთაშორისო გარემოს შექმნას; უფრო ფართო თვალსაზრისით კი, იგი მნიშვნელოვან როლს შეასრულებს ისეთი პიროვნების ფორმირებაში, რომელსაც გააჩნია სწორი წარმოდგენა მოქალაქეობრივი მოვალეობებისა და თანამედროვე სამყაროს შესახებ.

პროგრამის მიზანია სტუდენტს განუვითაროს სათანადო კომპეტენცია ინგლისური ენისა და ლიტერატურის სფეროში. სასწავლო კურსები უზრუნველყოფს  ინგლისური ენის მაღალკვალიფიციური ფილოლოგის აღზრდას. კურსდამთავრებული შეიძენს ინგლისური ენათმეცნიერებისა და ანგლო-ამერიკული ლიტერატურის ღრმა ცოდნას, რაც ხელს შეუწყობს დარგის განვითარებას თანამედროვე აკადემიური და სამეცნიერო მოთხოვნების შესაბამისად.

პროგრამა მიზნად ისახავს კურსდამთავრებული აღჭურვოს უნარ-ჩვევებით, რომლებიც აუცილებელია მომავალი დამოუკიდებელი კვლევისა თუ  მიღებული ცოდნის პრაქტიკული გამოყენებისათვის. კურსის მსვლელობისას ჩვენ განსაკუთრებულ აქცენტს ვაკეთებთ ინგლისურ ლინგვისტიკაზე (მის სხვადასხვა დარგზე), ანგლო-ამერიკულ ლიტერატურაზე, პედაგოგიკაზე, სამეცნიერო კვლევის უნარ-ჩვევებსა და მაღალი საფეხურის აკადემიური ინგლისურის სპეციფიკაზე, რადგანაც ჩვენი მიზანია ავღზარდოთ ინგლისური ენის ფილოლოგი, რომელიც შეძლებს მიღებული ცოდნისა და უნარ-ჩვევების ეფექტურად და პროფესიონალიზმით გამოყენებას. ჩვენს კურსდამთავრებულებს შეუძლიათ სწავლა გააგრძელონ უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ განხორციელებულ მასწავლებლის მომზადების აკრედიტებულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე და მოიპოვონ ინგლისური ენის მასწავლებლად მუშაობის უფლება. კურსდამთავრებულებს ასევე შეუძლიათ იმუშაონ ნებისმიერ სახელმწიფო თუ არასამთავრობო ორგანიზაციაში, სადაც მუშაობა საჭიროებს ინგლისური ენის მაღალდ დონეზე ფლობას. მათ ასევე ექნებათ ცოდნა და უნარ-ჩვევები აწარმოონ დამოუკიდებელი კვლევები ინგლისური ფილოლოგიის სფეროში.

სწავლის პერიოდში სტუდენტებმა უნდა შეასრულონ დიდი მოცულობით დამოუკიდებელი სამუშაო (პროგრამით გათვალისწინებული სავარჯიშოები, ინდივიდუალური თუ ჯგუფური პროექტები, პრეზენტაციები, საკურსო ნაშრომები) იმისათვის, რომ პროგრამის დამთავრებისას ჩამოუყალიბდეთ უწყვეტი განათლებისათვის აუცილებელი უნარ-ჩვევები. ამ მიზნით საჭიროა გარკვეული მოცულობის თეორიული (პედაგოგიური და ლინგვისტური) ცოდნა, რომელიც უზრუნველყოფილია მთელ რიგ კურსებში. ღირებულებათა შორის, რომლებიც ჩამოუყალიბდებათ კურსდამთავრებულებს, იქნება ენების ,,შეგრძნება”, ენის შესწავლისადმი ინტერესი და პატივისცემა საკუთარი და სხვა კულტურისადმი, საგანმანათლებლო სფეროს კვლევისა და პრაქტიკული მუშაობის მიმართ ღრმა ინტერესი, ჰუმანისტური და დემოკრატიული პედაგოგიკის პრინციპებისადმი პატივისცემა. კურსის კონკრეტული მიზნები უზრუნველყოფს, რათა სტუდენტმა:

  1. გაიღრმავოს დარგობრივი ცოდნა ინგლისური ენისა და ლიტერატურის კვლევისა და თეორიების, ანგლო-ამერიკული ზოგადი და გამოყენებითი ლინგვისტიკის შესწავლის კუთხით;
  2. მოახერხოს შეძენილი თეორიული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება;
  3. გაიღრმავოს დარგობრივი და ზოგადი უნარ-ჩვევები და კომპეტენციები და გამოიყენოს ისინი კვლევასა თუ პროფესიულ პრაქტიკაში;
  4. გამოიმუშაოს დარგისადმი ღრმა ინტერესი და აწარმოოს კვლევები ინგლისური ენის სწავლების, ლინგვისტიკისა და ლიტერატურის კუთხით.