რექტორი – შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
Image Alt

რექტორი

დოქტ. საფფეთ ბაირაქთუთან

დღეს ყველას მეტად რთულ, მრავალი გამოწვევებისა და ამავე დროს, მრავალმხრივი შესაძლებლობების პირობებში გვიწევს ცხოვრება. ხარისხიანი საგანმანათლებლო და კვლევითი საქმიანობა არის შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მთავარი მისია. ჩვენ კარგად გვაქვს გაცნობიერებული გლობალური და რეგიონალური პოლიტიკის, ეკონომიკის, კულტურის, საზოგადოებისა და რა თქმა უნდა, განათლების სფეროს თანამედროვე ტენდენციები. ამ ტენდენციებს შორის ყველაზე მნიშვნელოვანია დემოკრატიის მშენებლობა, მეტი აქცენტი საზოგადოებრივ საჭიროებებზე, მეტი ჩართულობა და საზოგადოების ინტენსიური მონაწილეობა იმ გადაწყვეტილებათა მიღების პროცესში, რომლებიც უშუალოდ ზემოქმედებენ მასზე.

თანამედროვე ვითარება და მიმდინარე პროცესები ნათლად წარმოაჩენს ძლიერი და ეფექტიანი განათლების სისტემის კრიტიკულად მნიშვნელოვან როლს ზემოხსენებული მიზნების მისაღწევად. შესაბამისად, შეუძლებელია განათლების როლი სათანადოდ არ შევაფასოთ ცოდნაზე დაფუძნებულ, თანამედროვე საზოგადოებაში; სიახლე არ იქნება, თუ ვიტყვით, რომ მოწინავე ქვეყნების სახელმწიფოებრიობის აღმშენებლობასა და განვითარებაში დიდი როლი წარმატებული განათლების სისტემის ჩამოყალიბებამ ითამაშა.

დღეს საქართველოც აღნიშნული გამოწვევების წინაშე დგას თანამედროვე დემოკრატიული სახელმწიფოს და საზოგადოების მშენებლობის გზაზე. ამ გზაზე კი სწორედ უნივერსიტეტებმა უნდა აიღონ პასუხისმგებლობა და დაეხმარონ ქვეყანას დასახული ამოცანების მიღწევაში. დემოკრატიული ღირებულებების განმტკიცება კი ზედმიწევნით შეესაბამება ჩვენი უნივერსიტეტის ხედვასა და მისიას.

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი იკავებს კუთვნილ ადგილს საქართველოს წამყვან უნივერსიტეტებს შორის და ეს არსებული მაღალი სწავლებისა და სწავლის ხარისხის შედეგია. ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ ხელი შევუწყოთ სტუდენტებსა და აკადემიურ პერსონალს აკადემიურ თავისუფლებასა და ინიციატივებში, ვეხმარებით ჩვენს სტუდენტების დასაქმებაში და ამასთანავე, მხარს ვუჭერთ მათ სამეცნიერო აქტივობებსა და კვლევებს. სწორედ მრავალმხრივი მხარდამჭერი აქტივობები და სტუდენტების საჭიროებებს მისადაგებული სისტემა გახლავთ უნივერსიტეტის პრიორიტეტი.