ნაშრომების წარდგენა - შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
[edgt_separator type='full-width' position='center' border_style='solid' color='#ebebeb' width='' thickness='1' top_margin='10' bottom_margin='21' ]
Top

კონფერენციაში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ :

  • აკადემიური და სამეცნიერო-კვლევითი სფეროს წარმომადგენლებს
  • აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ორგანოს წარმომადგენლებს
  • უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების წარმომადგენლებს
  • დოქტორანტურის, მაგისტრატურის და ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტებს
  • დამოუკიდებელ მკვლევარებს
  • ნებისმიერ მოქალაქეს, რომლის მოხსენებაც დააკმაყოფილებს აკადემიურ მოთხოვნებს და შესაბამისობაში იქნება პროგრამით გათვალისწინებულ მიმართულებებთან

 

ძირითადი ვადები:

  • სტატიის წარდგენა:  1 აპრილი
  • კონფერენციის ჩატარება: 2   მაისი

 

გაფორმების ინსტრუქცია:

სამეცნიერო ნაშრომის მოცულობა:

A4 ფორმატის 4-7 გვერდი. შრიფტი: Sylfaen, გერმანული და ინგლისური ენებისათვის – Times New Roman. საილუსტრაციო მასალა (ნახაზები, დიაგრამები, გრაფიკები, ფოტო მასალა) წარმოდგენილი უნდა იქნას – MS Word-ით. ყველა არე – 2 სმ. ინტერვალი -1,5,  შრიფტის ზომა – 12, აბზაცი – 1,25.

ტექსტის სტრუქტურა:

–           ნაშრომის სათაური

–           გვარი, სახელი

–           სამუშაო ადგილი, თანამდებობა, სამეცნიერო წოდება

–           აბსტრაქტი

–           საკვანძო სიტყვები

–           ძირითადი ტექსტი

–           დასკვნა

–           გამოყენებული ლიტერატურა

–           ნაშრომის სათაური ინგლისურ ენაზე

–           გვარი, სახელი, სამუშაო ადგილი, თანამდებობა, სამეცნიერო წოდება ინგლისურ ენაზე

–           რეზიუმე ინგლისურ ენაზე (100-150 სიტყვა)

საორგანიზაციო კომიტეტი: ტელ.: (+995)599 29 89 41;

მოხსენების ტექსტი წარმოდგენილი უნდა იქნას ელექტრონულ ფორმატში. ელექტრონული ვერსია უნდა გაიგზავნოს ელექტრონულ ფოსტაზე – b.sherazadishvili@gtu.ge