Image Alt

ამერიკისმცოდნეობა

სოციალურ, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტი

პროგრამის აღწერა

ამერიკისმცოდნეობის საბაკალავრო პროგრამა, გახსნილი 2002 წელს ამერიკის საელჩოსთან თანამშრომლობის შედეგად პირველად საქართველოში შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ერთადერთი ინგლისურენოვანი პროგრამა აძლევს შანსს როგორც ქართველ, ასევე უცხოელ სტუდენტებს მიიღონ უმაღლესი კლასის დასავლური ტიპის მულტიდისციპლინარული და ინტერდისციპლინარული განათლება ამერიკის შეერთებული შტატების შესახებ საქართველოს მოთხოვნების გათვალისწინებით; პროგრამის მიზანია სტუდენტებს შეასწავლოს ამერიკული საზოგადოების ცხოვრების სხვადასხვა ასპექტები როგორც ისტორიულ, ასევე თანამედროვე რაკურსში. მულტიდისციპლინარული და ინტერდისციპლინარული მეთოდოლოგიით, ამ სფეროს უნიკალური სპეციფიკით და ინტერაქტიული მეთოდების მეშვეობით პროგრამა ჩამოუყალიბებს სტუდენტებს ანალიტიკური აზროვნების ჩვევებს სხვადასხვა კონცეპტუალურ საკითხებთან დაკავშირებით, რაც მთელი მსოფლიოს და რა თქმა უნდა საქართველოს აინტერესებს ზესახელმწიფოსთან მიმართებაში. პროგრამა მოელის ამერიკისმცოდნეობის ქართველი და სხვადასხვა კულტურის წარმომადგენელი სტუდენტებისაგან, შეძლონ ამერიკისა და საკუთარი კულტურის სხვადასხვა ასპექტების შედარება ისეთი ინტერდისციპლინარული კურსების მეშვეობით როგორებიცაა: ამერიკის მულტიკულტურული სწავლება, ამერიკელ ქალთა საკითხების შესწავლა, ამერიკის კულტურა და საზოგადოება. პროგრამა მიზნად ისახავს განავითაროს სტუდენტის შესაძლებლობები იფიქროს, წეროს და ისაუბროს ეფექტურად და კრეატიულად; განუვითაროს სოციალურ, ეთიკურ და მორალურ ფასეულობათა პატივისცემა; ანალიტიკური აზროვნების, კომუნიკაციის, გადაწყვეტილების მიღების უნარები, პასუხისმგებლობა და თვითგანათლების უნარი.

ამ უნიკალური პროგრამის კურსებს კითხულობენ მაღალკვალიფიციური ქართველი და ამერიკელი პროფესორები, ფულბრაიტის მკვლევარები ცნობილი ამერიკული ინივერსიტეტებიდან, რომლებსაც პროგრამისთვის სპეციალურად იწვევს ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო საქართველოში

თარგმანმცოდნეობის კონცენტრაცია

მიზანი: დღეს საქართველოში თარგმანმცოდნეობა უაღრესად აქტუალურ სფეროდ გვევლინება, რაც განპირობებულია საჭიროებით, რომ საქართველომ დაამყაროს მჭიდრო საქმიანი, საგანმანათლებლო, კულტურული, სავაჭრო, სამხედრო და სხვა სახის ურთიერთობა უცხოეთის ქვეყნებთან, „ნატოსთან“, ევროკავშირთან და მსგავს საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, შესაბამისად საგანმანათლებლო დაწესებულებები სრულიად ახალი და განსაკუთრებული გამოწვევბის წინაშე დგანან. ამან განაპირობა თარგმანმცოდნეობის კონცენტრაციის გახსნა – განათლებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე, რათა გამოვზარდოთ მთარგმნელ-თარჯიმნები, რომლებიც თავისუფლად და ეფექტურად შეძლებენ ზეპირ, წერით, სინქრონულ თარგმანს ნებისმიერ უცხოენოვან გარემოში. კომუნიკაცია აკავშირებს ადამიანებს, ორგანიზაციებს, ქვეყნებს, ზრდის სტიმულირებას, აუმჯობესებს ურთიერთობებს და ურთიერთგაგებას, სწორედ ეს არის მიზეზი იმისა, თუ რატომ არის მნიშვნელოვანი მხარეებს შორის სწორი ინფორმაციის გაცვლა და გაგება, რაც ჩვენი პროგრამის მიხედვით მიიღწევა ისეთი კურსების შესწავლით, როგორებიცაა: შესავალი თარგმანმცოდნეობაში, ინგლისური ენის სტილისტიკა, ინგლისური ენის ლექსიკოლოგია, კომუნიკაციური გრამატიკა, ტერმინოლოგია, წერითი თარგმანი, ზეპირი თარგმანი, სინქრონული თარგმანი.

ამერიკის პოპ კულტურა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის კონცენტრაცია

მიზანი: ვინაიდან საზოგადოებასთან ურთიერთობის განათლების პიონერი გახლდათ ამერიკელი რექს ჰარლოუ, რომელმაც ფაქტობრივად საფუძველი ჩაუყარა ორგანიზაციას, რომელიც დღეს „ამერიკის საზოგადოებასთან ურთიერთობის ასოციაციად“ (PRSA) იწოდება, ამავდროულად გავითავლისწინეთ რა სტუდენტების მოთხოვნა, მიზანშეწონილად ჩავთვალეთ შეგვექმნა, ამერიკისმცოდნეობის პროგრამასთან ინტეგრირებული საზოგადოებასთან ურთიერთობის კონცენტრაცია.

საზოგადოებასთან ურთიერთობის კონცენტრაციის მიზანია სტუდენტებს გააცნოს მართვის გამორჩეული ფუნქცია, რომელიც ხელს უწყობს კომუნიკაციის, ურთიერთგაგების, თანამშრომლობის საერთო ინტერესების ჩამოყალიბებასა და შენარჩუნებას ორგანიზაციასა და მისით დაინტერესებულ ჯგუფებს შორის; პრობლემებისა და საკითხების მართვას; ხაზს უსვამს ორგანიზაციის მმართველი სტრუქტურების პასუხისმგებლობას ემახურებოდეს საჯარო ინტერესს. კონცენტრაცია გამოირჩევა სხვა საზოგადოებასთან ურთიერთობის კონცენტრაციებისგან:

ის ერთადერთი საზოგადოებასთან ურთიერთობის ინგლისურენოვანი კონცენტრაციაა საქართველოში; ინტეგრირებულია საქართველოში ერთადერთ და პირველად შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში გახსნილ ამერიკისმცოდნეობის ბაკალავრიატის პროგრამასთან, რაც განაპირობებს მის უნიკალურობას იმ მხრივაც, რომ კონცენტრაციის კურიკულუმი  შეიცავს ისეთ საგნებს, როგორებიცაა: ამერიკის პოპ კულტურის ისტორია, თანამედროვე ამერიკის პოპ კულტურა, ამერიკის პოპ კულტურა და მუსიკა, ეს კი ის სფეროა, საიდანაც დაიწყო ფაქტობრივად ამერიკის კულტურის პოპულარიზაცია მთელი მსოფლიოს მასშტაბით.

პროგრამაზე ჩარიცხვის წესი

– საქართველოს მოქალაქეები ჩაირიცხებიან შზსუ-ს საბაკალავრო პროგრამაზე, თუ მათ წარმატებით აქვთ ჩაბარებული ერთიანი ეროვნული გამოცდები (დეტალური ინფორმაცია იხილეთ შემდეგ ბმულებზე abiturienti.ibsu.edu.ge და www.naec.ge).
– საერთაშორისო აპლიკანტების ჩარიცხვა ხორციელდება საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიერ დადგენილი წესით (დეტალური ინფორმაცია იხილეთ შემდეგ ბმულზე https://iro.ibsu.edu.ge/en/page/admissions).
– მობილობის წესით ჩარიცხვა ხორციელდება წელიწადში ორჯერ. შიდა მობილობა ხორციელდება უნივერსიტეტის რექტორის ბრძანებით განსაზღვრულ ვადებში (დეტალური ინფორმაცია იხილეთ შემდეგ ბმულზე ibsu.edu.ge). გარე მობილობა ხორციელდება სსიპ – განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ (დეტალური ინფორმაცია იხილეთ შემდეგ ბმულზე: www.eqe.ge).

დასაქმების სფერო

პროგრამა უქმნის სტუდენტს ყველა პირობას აკადემიური და კარიერული წინსვლისათვის ისეთ ორგანიზაციებში, როგორებიცაა: საელჩოები, საგარეო საქმეთა სამინისტრო, საზოგადოებასთან ურთიერთობის ოფისები, სახელმწიფო ადმინისტრაციული აპარატი, კულტურის დეპარტამენტები, ბანკები, არასამთავრობო ორგანიზაციები, პარლამენტი, მუზეუმები, არქივი და ა.შ.  გარდა ამისა, ბაკალავრის ხარისხის პროგრამა წარმოადგენს სოლიდურ საფუძველს შემდგომი სამეცნიერო-სასწავლო მოღვაწეობისათვის მაგისტრატურისა და დოქტურანტურის პროგრამებში.

სწავლის საფასური

საქართველოს მოქალაქეებისათვის : 2940 ლარი
უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისათვის : 7800 ლარი
ინფორმაცია სწავლის დაფინანსებაზე, სტიპენდიებზე და შეღავათებზე: www.ibsu.edu.ge/ge/internal-grants/


მისანიჭებელი კვალიფიკაცია : ამერიკისმცოდნეობის ბაკალავრი
სწავლების ენა : ინგლისური

საკონტაქტო ინფორმაცია

ელ-ფოსტა: sseduhum@ibsu.edu.ge
ტელეფონი: +995 32 2595006 (145)
მობილური: (+995) 593 504106
ოთახი:  # A 302
მისამართი: N2, დავით აღმაშენებლის ხეივანი, მე-13კმ, 0130, თბილისი, საქართველო