[edgt_separator type='full-width' position='center' border_style='solid' color='#ebebeb' width='' thickness='1' top_margin='10' bottom_margin='21' ]
Image Alt

ამერიკისმცოდნეობა

სოციალურ, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტი

პროგრამის აღწერა

ამერიკისმცოდნეობის ერთადერთი ინგლისურენოვანი საბაკალავრო პროგრამა, გახსნილი 2002 წელს ამერიკის საელჩოსთან თანამშრომლობის შედეგად პირველად საქართველოში შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე აძლევს შანსს როგორც ქართველ, ასევე უცხოელ სტუდენტებს მიიღონ უმაღლესი კლასის დასავლური ტიპის მულტიდისციპლინარული და ინტერდისციპლინარული განათლება ამერიკის შეერთებული შტატების შესახებ საქართველოს მოთხოვნების გათვალისწინებით; პროგრამის მიზანია სტუდენტებს შეასწავლოს ამერიკული საზოგადოების ცხოვრების სხვადასხვა ასპექტები როგორც ისტორიულ, ასევე თანამედროვე რაკურსში.
ამ უნიკალური პროგრამის კურსებს კითხულობენ მაღალკვალიფიციური ქართველი და ამერიკელი პროფესორები, ფულბრაიტის მკვლევარები ცნობილი ამერიკული ინივერსიტეტებიდან, რომლებსაც პროგრამისთვის სპეციალურად იწვევს ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო საქართველოში.

დამატებითი პროგრამა თარგმანმცოდნეობაში

დღეს საქართველოში თარგმანმცოდნეობა უაღრესად აქტუალურ სფეროდ გვევლინება, რაც განპირობებულია საჭიროებით, რომ საქართველომ დაამყაროს მჭიდრო საქმიანი, საგანმანათლებლო, კულტურული, სავაჭრო, სამხედრო და სხვა სახის ურთიერთობა უცხოეთის ქვეყნებთან, „ნატოსთან“, ევროკავშირთან და მსგავს საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, შესაბამისად საგანმანათლებლო დაწესებულებები სრულიად ახალი და განსაკუთრებული გამოწვევბის წინაშე დგანან. ამან განაპირობა ამერიკისმცოდნეობის პროგრამასთან ინტეგრირებული თარგმანმცოდნეობის დამატებითი პროგრამის გახსნა, რათა გამოვზარდოთ მთარგმნელ-თარჯიმნები, რომლებიც თავისუფლად და ეფექტურად შეძლებენ ზეპირ, წერით, სინქრონულ თარგმანს ნებისმიერ უცხოენოვან გარემოში, რასაც ითხოვს ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო საქართველოში, სადაც ამერიკისმცოდნეობის სტუდენტები გადიან სტაჟირებას და აქვთ დასაქმების შესაძლებლობა.

ამერიკის პოპ კულტურა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის დამატებითი პროგრამა

ვინაიდან საზოგადოებასთან ურთიერთობის განათლების პიონერი გახლდათ ამერიკელი რექს ჰარლოუ, რომელმაც ფაქტობრივად საფუძველი ჩაუყარა ორგანიზაციას, რომელიც დღეს „ამერიკის საზოგადოებასთან ურთიერთობის ასოციაციად“ (PRSA) იწოდება, ამავდროულად გავითავლისწინეთ რა სტუდენტების მოთხოვნა, მიზანშეწონილად ჩავთვალეთ შეგვექმნა, ამერიკისმცოდნეობის პროგრამასთან ინტეგრირებული საზოგადოებასთან ურთიერთობის დამატებითი პროგრამა ამერიკისმცოდნეობის მიმართულების საგნების შემცველობით.
მაინორი გამოირჩევა სხვა საზოგადოებასთან ურთიერთობის მაინორებისგან:
– ის ერთადერთი საზოგადოებასთან ურთიერთობის ინგლისურენოვანი დამატებითი პროგრამაა საქართველოში;
– ინტეგრირებულია საქართველოში ერთადერთ და პირველად შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში გახსნილ ამერიკისმცოდნეობის ბაკალავრიატის პროგრამასთან.

პროგრამაზე ჩარიცხვის წესი

– საქართველოს მოქალაქეები ჩაირიცხებიან შზსუ-ს საბაკალავრო პროგრამაზე, თუ მათ წარმატებით აქვთ ჩაბარებული ერთიანი ეროვნული გამოცდები (დეტალური ინფორმაცია იხილეთ შემდეგ ბმულებზე abiturienti.ibsu.edu.ge და www.naec.ge).
– საერთაშორისო აპლიკანტების ჩარიცხვა ხორციელდება საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიერ დადგენილი წესით (დეტალური ინფორმაცია იხილეთ შემდეგ ბმულზე https://iro.ibsu.edu.ge/en/page/admissions).
– მობილობის წესით ჩარიცხვა ხორციელდება წელიწადში ორჯერ. შიდა მობილობა ხორციელდება უნივერსიტეტის რექტორის ბრძანებით განსაზღვრულ ვადებში (დეტალური ინფორმაცია იხილეთ შემდეგ ბმულზე ibsu.edu.ge). გარე მობილობა ხორციელდება სსიპ – განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ (დეტალური ინფორმაცია იხილეთ შემდეგ ბმულზე: www.eqe.ge).

დასაქმების სფერო

პროგრამა უქმნის სტუდენტს ყველა პირობას აკადემიური და კარიერული წინსვლისათვის ისეთ ორგანიზაციებში, როგორებიცაა: საელჩოები, საგარეო საქმეთა სამინისტრო, საზოგადოებასთან ურთიერთობის ოფისები, სახელმწიფო ადმინისტრაციული აპარატი, კულტურის დეპარტამენტები, ბანკები, არასამთავრობო ორგანიზაციები, პარლამენტი, მუზეუმები, არქივი და ა.შ. გარდა ამისა, ბაკალავრის ხარისხის პროგრამა წარმოადგენს სოლიდურ საფუძველს შემდგომი სამეცნიერო-სასწავლო მოღვაწეობისათვის მაგისტრატურისა და დოქტურანტურის პროგრამებში.

სწავლის საფასური

საქართველოს მოქალაქეებისათვის : 2540 ლარი
უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისათვის : 7800 ლარი
ინფორმაცია სწავლის დაფინანსებაზე, სტიპენდიებზე და შეღავათებზე: www.ibsu.edu.ge/ge/internal-grants/


მისანიჭებელი კვალიფიკაცია : ამერიკისმცოდნეობის ბაკალავრი
სწავლების ენა : ინგლისური

საკონტაქტო ინფორმაცია

ელ-ფოსტა: sseduhum@ibsu.edu.ge
ტელეფონი: +995 32 2595006 (145)
მობილური: (+995) 593 504106
ოთახი:  # A 302
მისამართი: N2, დავით აღმაშენებლის ხეივანი, მე-13კმ, 0130, თბილისი, საქართველო