შედარებითი კომერციული სამართალი (ქართულენოვანი) - შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
[edgt_separator type='full-width' position='center' border_style='solid' color='#ebebeb' width='' thickness='1' top_margin='10' bottom_margin='21' ]
Top
Image Alt

შედარებითი კომერციული სამართალი (ქართულენოვანი)

სამართლის ფაკულტეტი

პროგრამის მიზანი

2015 წლიდან შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტზე ფუნქციონირებს ქართულენოვანი შედარებითი კომერციული სამართლის სამაგისტრო პროგრამა, ინგლისური კომპონენტებით. პროგრამის მიზანია სტუდენტს მისცეს სიღრმისეული და სისტემური ცოდნა კომერციულ სფეროში, უპირატესად, კერძოსამართლებრივ ურთიერთობათა მოწესრიგების შესახებ. სამართლის ნებისმიერი მიმართულების შესწავლისას მხოლოდ ეროვნულ ნიადაგზე მიღებული ცოდნა ვეღარ აკმაყოფილებს თანამედროვე მოთხოვნებს, რაც აუცილებელია სამართალმცოდნისათვის და ამიტომ პროგრამაში შემავალ სასწავლო დისციპლინებში წარმოდგენილი თემატიკა განიხილება რომანული, გერმანული, ინგლისური და აშშ-ის საერთო სამართლის, ასევე ევროპული კავშირის სამართლის ანალოგებთან შედარების მეთოდით. კომპარატივისტიკაზე დაფუძნებული სწავლება სტუდენტისათვის არსებული ცოდნის გაღრმავების, აზროვნების თვალსაწიერის ზრდისა და პრობლემური საკითხების ინოვაციური გადაწყვეტის შესაძლებლობას იძლევა. ქართველ სპეციალისტებთან ერთად სწავლების ყველა სემესტრში ჩართულია უცხოელი პროფესიონალები. არჩევითი საგნების მრავალფეროვანი ჩამონათვალიდან სტუდენტს ეძლევა შესაძლებლობა მისთვის სასურველ ქვედარგსა თუ დისციპლინაში ინგლისურ ენაზე მოისმინოს პროგრამასთან ასოცირებული იტალიელი ჰოლანდიელი, გერმანელი და ამერიკელი პროფესორებისა თუ პრაქტიკოსი სპეციალისტების ლექციები.

კარიერული შესაძლებლობები

კურსდამთავრებულის პროფესიული საქმიანობის სფეროა:

  1. ადგილობრივი და საერთაშორისო იურიდიული კომპანიები
  2. არასამთავრობო ორგანიზაციები და ბიზნეს კომპანიები
  3. საჯარო სამსახურის სტრუქტურები შესაბამისი პროფილით
  4. საკონსულტაციო კომპანიები
  5. სხვა ორგანიზაციები, სადაც საჭიროა იურისტის კვალიფიკაციის მქონე კადრი

კურსდამთავრებულს, ასევე შეუძლია, გააგრძელოს სწავლა უმაღლესი განათლების შემდეგ საფეხურზე – სამართლის დოქტორანტურაში, კანონმდებლობით დადგენილი მოთხოვნების შესაბამისად.

მიღების წინაპირობები

  1. სამართლის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი
  2. საერთო სამაგისტრო გამოცდა (ან ამის გარეშე, კანონმდებლობით განსაზღვრულ შემთხვევებში)
  3. საუნივერსიტეტო გამოცდა სპეციალობასა და ინგლისურ ენაში (B2) (ინგლისური ენის გამოცდის ჩაბარებისგან თავისუფლდებიან პირები, რომელთაც ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი მიენიჭა ინგლისურენოვანი საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების შედეგად ან აქვთ ინგლისური ენის B2 დონეზე ფლობის დამადასტურებელი საერთაშორისო სერტიფიკატი (TOEFL IBT, IELTS და FCE) კანონმდებლობით დადგენილი სხვა წესი

უცხო ქვეყნის მოქალაქეთათვის იხილეთ ბმული
www.iro.ibsu.edu.ge

 

აკრედიტაცია

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს №670727 გადაწყვეტილების მიხედვით პროგრამა აკრედიტებულია  08.06.2027 წლამდე.

მისანიჭებელი ხარისხი: სამართლის მაგისტრი
სწავლების ენა: ქართული (ინგლისურენოვანი კომპონენტებით)
ხანგრძლივობა და კრედიტები: 2 წელი, 120 ECTS

სწავლის საფასური 

საქართველოს მოქალაქეებისთვის: 3540 GEL
სწავლის საფასური უცხო ქვეყნის მოქალაქეთათვის: 9900 GEL

შეღავათები

თუ უკვე მოიპოვე შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში მაგისტრატურაზე სწავლის გაგრძელების უფლება, სამაგისტრო და სადოქტრო სკოლის მიერ განსაზღვრული რეგისტრაციის პერიოდში ჩარიცხვის შემთხვევაში, 20%-იანი ფასდაკლებით ისარგებლებ. ამ  გრანტზე არ ვრცელდება გრანტის შენარჩუნების პირობა.

უკრაინის მოქალაქეებისთვის:

უკრაინის მოქალაქე, რომელიც ჩაირიცხება უნივერსიტეტის ნებისმიერ საგანმანათლებლო პროგრამაზე (სამივე საფეხურზე), სწავლის საფასურის შეღავათის სახით მიიღებს 50%-იან შეღავათს,  პროგრამით განსაზღვრული სწავლის პერიოდში. (ბაკალავრიატზე  – 4 წელი, მაგისტრატურაზე – 2 წელი, დოქტორანტურაზე – 3 წელი).

შეღავათი შეეხება:

ა) სტუდენტებს, ვინც 2022 – 2023 წლიდან ჩაირიცხება;
ბ) სტატუს აღიდგენილებს:
გ) მობილობით გადმოსულს.

სტატუსის აღდგენისა და მობილობის წესით გადმოსვლის შემთხვევაში, შეღავათს გამოიყენებს უნივერსიტეტის შიდა გრანტის გამოყენების წესის მიხედვით (სემესტრში 30 კრედიტი, პროგრამით განსაზღვრული დარჩენილი პერიოდი).

საკონტაქტო ინფორმაცია:

სამაგისტრო და სადოქტორო სკოლა
ელ-ფოსტა:  graduateschool@ibsu.edu.ge
ტელ: (+995 32) 2595005/06/07 (151)
პროგრამის კოორდინატორი: ასოც.პროფ.დოქტ. ქეთევან ქოქრაშვილი