[edgt_separator type='full-width' position='center' border_style='solid' color='#ebebeb' width='' thickness='1' top_margin='10' bottom_margin='21' ]
Top
Image Alt

Archive

ssssss არქივი

12 სექტემბერს სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტმა პირველი კურსის სტუდენტებისთვის საორიენტაციო შეხვედრები გამართა. შეხვედრის ფარგლებში იბსუელებს სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი ქ-ნი ბაია ივანეიშვილი მიესალმა. შეხვედრა მიზნად ისახავდა, სტუდენტებისთვის ფაკულტეტის მუშაობის სპეციფიკის, მათთვის საინტერესო ინფორმაციის, ფაკულტეტზე არსებული სხვადასხვა შესაძლებლობების გაცნობას. ეკონომიკის, საერთაშორისო ურთიერთობების, საჯარო ადმინისტრირებისა

დასრულდა პროექტი „სოციალურ მეცნიერებათა საზაფხულო სკოლა“. საგანმანათლებლო და გასართობი ღონისძიებების ციკლი სკოლის მოსწავლეებისთვის 5 დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა და მიზნად ისახავდა საინტერესო პლატფორმის შექმნას მოსწავლეებისთვის საკუთარი ინტერესების განსასაზღვრად და შედეგად, მომავალი პროფესიის ასარჩევად. პირველი დღე საერთაშორისო ურთიერთობებს მიეძღვნა. მონაწილეებმა მოისმინეს სოციალურ მეცნიერებათა

სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ორგანიზებით მე-4 ერთობლივი სტუდენტური კონფერენცია ’’კავკასია გზაჯვარედინზე: რეგიონული სტაბილურობის გამოწვევები“ გაიმართა. კონფერენცია ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან თანამშრომლობით ჩატარდა და მოიცავდა ისეთ თემატიკებს, როგორიცაა საერთაშორისო ურთიერთობები, ეკონომიკა, ჟურნალისტიკა, საჯარო მმართველობა და სოციოლოგია. გახსნის ცერემონიალის შემდეგ კონფერენციის მუშაობა გაგრძელდა

ბოლონიის პროცესში ჩართვის შედეგად შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში ფუნქციონირებს კარიერული განვითარების ცენტრი, რომელიც სტუდენტებს ხელს უწყობს პროფესიული გამოცდილების მიღებასა და გაღრმავებაში კარიერული განვითარებისთვის შესაბამისი განათლების უზრუნველყოფის გზით. სტაჟირების შესაძლებლობების შექმნა ფაკულტეტის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია. ვინაიდან სტაჟირება პროგრამების აუცილებელი შემადგენელი ნაწილია, ჩვენ

ვისტულას უნივერსიტეტი, ვარშავა, პოლონეთი საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულება, 2015-2016 აკადემიური წელი

სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, როგორც სტუდენტებს, ასევე თანამშრომლებს, აძლევს გაცვლით პროგრამებში მონაწილეობის შესაძლებლობას. გაცვლითი პროგრამა ხორციელდება ფაკულტეტის მიერ შზსუ-ს საერთაშორისო ურთიერთობების ოფისთან თანამშრომლობით, რომელიც პასუხისმგებელია პარტნიორ უნივერსიტეტებთან ურთიერთობის გამყარებაზე. შერჩევა ხდება კონკურსის საფუძველზე და უპირატესობა ენიჭებათ მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე სტუდენტებს. ფაკულტეტი,

სააპლიკაციო პროცესი მონაწილეობის მსურველებმა უნდა გამოაგზავნონ აბსტრაქტი არა უგვიანეს 2019 წლის 18, 24 მარტის 23:55 სთ-ისა შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: Caucasus@ibsu.edu.ge დაგვიანებით მიღებული განაცხადები არ განიხილება!   შერჩევის შემთხვევაში, საორგანიზაციო კომისიას უნდა გაუგზავნონ მოხსენების სრული ტექსტი არა უგვიანეს 2019 წლის 29 აპრილის 15:00 სთ-ისა იმავე მისამართზე; დაგვიანებით მიღებული ნაშრომები არ შეფასდება,

აბსტრაქტი კონფერენციაში მონაწილეობის მსურველებმა უნდა გამოაგზავნონ აბსტრაქტი ქართულ ან ინგლისურ ენაზე, რომელიც დააკმაყოფილებს შემდეგ მოთხოვნებს: აბსტრაქტი უნდა შეიცავდეს საკვანძო სიტყვებს (მაქსიმუმ 4 საკვანძო სიტყვა), პრობლემის/დასმული საკითხის მოკლე აღწერასა, კვლევის მეთოდოლოგიას და თეორიულ დისკუსიას; მოცულობით უნდა იყოს მინიმუმ

დარგის სპეციალისტებისგან დაკომპლექტებული ჟიური კონფერენციაზე გახსნილი თითოეული სექციიდან შეარჩევს საუკეთესო ნაშრომს, რომლის ავტორ(ებ)ს შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი დააჯილდოვებს თბილისი მოლის 100-ლარიანი სასაჩუქრე ვაუჩერით. საუკეთესო ნაშრომები გამოქვეყნდება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამოცემაში „სტუდენტთა ჟურნალი სოციალურ მეცნიერებებში“. ნაშრომების შეფასება

აკადემიური კომისია კონფერენციის მონაწილეების ნაშრომებს შეაფასებს აკადემიური კომისია შემდეგი შემადგენლობით:   საერთაშორისო ურთიერთობები და პოლიტიკის მეცნიერება ივანნა მაჩიტიძე – ასოცირებული პროფესორი, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი; თამარ ქარაზანიშვილი – მოწვეული ლექტორი, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი; ზურაბ დავითაშვილი – პროფესორი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; გიორგი კვინიკაძე –

ss